Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:380 (1999-2000)
Innlevert: 13.06.2000
Sendt: 14.06.2000
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 23.06.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Under tråling etter sjøkreps utenfor kysten av Nord-Rogaland og Hordaland har flere fiskebåter den siste tiden fått hornminer i trålposen. Ved et tilfelle kom det fire miner i trålposen på et kast. Fiskerisjefen i Rogaland har overfor media sagt at han er redd for at minene skal eksplodere og han mener myndighetene bør gripe inn.
Hva mener fiskeriministeren bør gjøres for å få foretatt minerydding i de aktuelle områder som nå brukes til tråling etter sjøkreps?

Begrunnelse

I media har det den siste uken vært flere oppslag på bakgrunn av at det er funnet hornminer i trålposene til båter som har drevet fiske etter sjøkreps utenfor kysten av Nord-Rogaland og Hordaland. Minene dumpes igjen på havets bunn og kan nok en gang havne i en trålpose. Det kan ikke være tvil om at det er farefullt å håndtere miner på denne måten. Fiskerisjef Svein Munkejord i Rogaland har gitt uttrykk for at han mener myndighetene bør gripe inn. Også de involverte fiskerne opplever situasjonen som uholdbar.
Denne saken er aktualisert fordi dårlig industrifiske har ført til at flere båter har satset på tråling etter sjøkreps. I områdene hvor det tråles etter sjøkreps er det så mange miner at det synes å skape betydelige problemer.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til ditt brev datert 13. juni hvor du tar opp problemstillinger i tilknytning til ovennevte. Saken er overført fra fiskeriministeren til forsvarsministeren som rette instans.

Jeg er kjent med at trålfiskere av og til opplever å få bifangst i form av miner fra 2. verdenskrig. Hvert år blir det innrapportert ca 100 eksplosivfunn til Sjøforsvaret. Minedykkertroppen til Sjøforsvaret gjennomfører det meste av denne eksplosivryddingen. Rydding av miner på større havdyp (3-400 m) er svært kostbart og tidkrevende. På grunn av begrensede ressurser er det derfor ikke mulig å rydde alt.

Kongelig resolusjon av 13. febr. 1998 Forsvarets bistand til politiet i fred, regulerer ansvarsforholdet med hensyn til etterlatenskaper fra 2. verdenskrig som inneholder eksplosiver. Funn av eksplosiver fra 2. verdenskrig er politiets ansvar. Forsvaret støtter politiet med kompetanse på eksplosivrydding.

Politiet og Forsvaret legger til grunn at miner som blir innrapportert og som utgjør en trussel mot allmenn fri ferdsel, skal ryddes. Problemstillingen med bifangst av miner i trålen oppstår ifølge Forsvarskommando Sør-Norge (FKS) fordi trålfiskerne fisker i nye områder med nye typer trålredskap.

En eventuell rydding av hele minefelt i gitte havområder vil være meget tid- og ressurskrevende. Sjøforsvaret vil fortsette å bistå Politiet med Minedykkertroppen når Politiet ber om dette.