Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:391 (1999-2000)
Innlevert: 16.06.2000
Sendt: 19.06.2000
Besvart: 26.06.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er viktig å sikre gode driftsvilkår for landets eneste landsdekkende homo-organisasjon LLH når NOVA-rapporten følges opp. Organisasjonen mottar i år 100 000 kroner mindre i driftsstøtte enn i fjor. SV foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2000 å skille ut støtte til det homopolitiske arbeidet som egen budsjettpost.
Vil statsråden sørge for økte driftsmidler til LLH i år, samt skille ut denne type midler i egen post på statsbudsjettet fra 2001?

Begrunnelse

LLH er landets eneste landsdekkende organisasjon som jobber for å ivareta lesbiske, homofile og bifiles rettigheter og interesser. Organisasjonen har i en årrekke drevet sitt arbeid med minimalt med økonomisk støtte fra staten, og driver en organisasjon på et økonomisk sparebluss. Samtidig skal organisasjonen ivareta et landsdekkende nettverk av lokallag, være homopolitisk spisskompetanse på felt som spenner fra komme-ut problematikk og psykisk helse til undervisning om homofili i både grunnskole, videregående skole og fagutdanninger og bistand til lesbiske og homofile flyktninger og asylsøkere.
Den økonomiske støtten LLH mottar fra BFD har blitt redusert med 100 000 kroner fra 1999 til 2000, og ny regjering har ikke sett på økning av driftsstøtten til fundamentet for det homopolitiske arbeidet som noe strakstiltak i inneværende år. Det utgjør et 16 prosents kutt fra i fjor.
Et drøyt år etter at NOVA la fram rapporten om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet driver LLH på meget knappe ressurser i skyggen av NOVA-rapporten.
Det er nødvendig å se viktigheten av det landsdekkende arbeidet LLH gjør og behovet for å bygge ut den kompetansen organisasjonen sitter med både lokalt og nasjonalt. Aftenposten hadde tidligere i år en stor artikkel hvor de intervjuet unge lesbiske og homofile på Kongsvinger som fortalte at de unge flyttet vekk fra distriktene fordi det ble for tøft å bo der. En styrking av LLHs arbeid vil kunne føre til at flere unge føler at de kan fortsette å bo på sine hjemsteder, eller flytte tilbake etter endte studier, og det er dermed også god distriktspolitikk.
Slik tildelingen fra BFD i dag skjer får LLH sine driftsstøtte fra Kap.846.70 på statsbudsjettet. Organisasjonen hører ikke nødvendigvis hjemme i samme post som de andre familie- og likestillingspolitiske organisasjonene, da LLHs arbeid dekker et felt med mye større bredde. Offentlig tildeling av midler til organisasjonen bør derfor fra statsbudsjettet for 2001 skilles ut som egen post på Barne- og familiedepartementets budsjett. Dette både for å synliggjøre og tydeliggjøre viktigheten av å støtte det homopolitiske arbeidet og den spisskompetanse lesbiske og homofile selv innehar.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I fjor fikk LLH 420 000 kroner i driftsstøtte. I tillegg fikk LLH en særskilt bevilgning til informasjon som en oppfølging av NOVA-rapporten, jfr. Innst. S. nr. 236 (1998-1999). Der heter det at LLH skal få økt sin bevilgning med 200 000 kroner "til informasjonsarbeid". Det framgår i innstillingen at bakgrunnen for forslaget er "den nylig fremlagte NOVA-rapporten om homofiles livssituasjon. I denne sammenheng understrekes behovet for at samfunnet får økt kunnskap og informasjon". I Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000) økte Stortinget kap. 846 post 70 med 400 000 kroner og øremerket 100 000 kroner til blant andre LLH ved å vise til "det viktige arbeidet Aktive Fedre, Aleneforeldreforeningen, Foreningen 2 Foreldre og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring gjør". Dette gav et driftsstilskudd til LLH for inneværende år på kr. 520.000.

I brev av 14.06.2000 til representanten Valle framgår det at Regjeringen vil bruke kr. 650 000 til strakstiltak overfor lesbiske og homofile i 2000.

Jeg har imidlertid stor forståelse for LLHs driftsproblemer, og er opptatt av organisasjonens situasjon. Jeg viser i den forbindelse igjen til mitt forrige svar til Valle datert 14.06.2000, der det påpekes at LLH fikk avslag på søknad om tilskudd gjennom Fordelingsutvalget. Denne søknaden er påklaget og klagen behandles nå på vanlig måte.

Som tidligere varslet, jfr. St.prp. nr. 1 (1999-2000), vil jeg i budsjettforslaget for 2001 presentere nye retningslinjer for støtte til de kvinne- og familiepolitiske organisasjonene. Her vil framtidig støtte til LLH bli omtalt.