Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:403 (1999-2000)
Innlevert: 23.06.2000
Sendt: 23.06.2000
Besvart: 30.06.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Luftfartsverket har stoppet utbyggingen av flyterminalen på Bardufoss Lufthavn. Dette skjedde mindre enn én uke før beslutningen om hvem som skulle få entreprisen på utbyggingen skulle vedtas.
Var statsråden innforstått med at kuttet på 80 millioner kr. i Luftfartsverkets reguleringsfond ville ha konsekvenser for prosjekter planlagt igangsatt allerede innværende år?

Begrunnelse

I svært lang tid har de bygningsmessige forholdene ved flyterminalen på Bardufoss flyplass vært sterkt kritikkverdige. De ansatte har stått på og utført sin jobb under ekstremt vanskelige arbeidsforhold. Passasjerene har også opplevd mangelen på plass, dårlige sanitærforhold m.v. som sterkt belastende.
Skiftende regjeringer har forsøkt fra 1986 å "ta tak" i saken uten at det har resultert i konkrete forslag til tiltak.
Tidligere samferdselsminister Opseth var i ferd med å fatte en beslutning om utbygging, ikke minst etter sterkt påtrykk fra lokalt hold, da en fikk regjeringsskifte i 1997.
Samferdselsminister Dørum fortsatte dette arbeidet, og på en pressekonferanse på Bardufoss presenterte han, sammen med forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll nyheten om at det skulle bygges et nytt terminalbygg på Bardufoss lufthavn, d.v.s. knyttet sammen med Forsvarets allerede eksisterende bygg.
Luftfartsverkets regiondirektør Jensen var tilstede og sa at planer for utbyggingen ville gis høy prioritet i Luftfartsverket. Beslutningen om utbygging førte til stor optimisme og lettelse både hos passasjerer, næringsliv og ikke minst blant de ansatte.
Denne optimismen forsterket seg etter at trafikktallene for 1999 viste at Bardufoss Lufthavn var den flyplassen i landet som hadde størst passasjerøkning.
Skuffelsen var derfor enorm da meldingen kom fra Luftfartsverkets styre om at planene for utbygging var stanset. Begrunnelsen for vedtaket var altså regjeringens forslag om kutt i Luftfartsverkets reguleringsfond på 80 millioner kroner, som fikk tilslutning i Stortinget.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at det nå er et folkekrav i distriktet at utbyggingen blir realisert etter planen. Statsrådens svar omfattes derfor av stor interesse.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Som det framgår av St.prp. nr. 1 (1999-2000) side 52 er nytt terminalbygg ved Bardufoss lufthavn omtalt slik:

"Kostnadene for oppføring av nytt terminalbygg ved Bardufoss lufthavn har vist seg å bli høyere enn tidligere forutsatt. Kostnadsanslaget er økt fra 20 mill. kr til 31 mill. kr. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til investeringen i nytt terminalbygg og budsjettmessig håndtering etter en nærmere gjennomgåelse av det nye kostnadsoverslaget."

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke tatt standpunkt til investeringen i nytt terminalbygg eller foreslått budsjettmessig oppfølging overfor Stortinget. Økt trekk på Luftfartsverkets reguleringsfond, som ble vedtatt under Stortingets behandling av St.prp. nr. 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000, har således ikke noen sammenheng med terminalutbyggingen på Bardufoss, jfr. også vedlagte svar på spørsmål 4 til Stortinget under budsjettbehandlingen i vår.

Luftfartsverket har 27.06.2000 opplyst at utbygging av Bardufoss lufthavn ikke har vært oppe til behandling i Luftfartsverkets styre som egen sak, men som del av utkast til budsjett for 2001.

Jeg vil på denne bakgrunn komme tilbake til planer og budsjettmessig håndtering av terminalutbyggingen på Bardufoss i forbindelse med statsbudsjettet for 2001.