Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:408 (1999-2000)
Innlevert: 26.06.2000
Sendt: 27.06.2000
Besvart: 04.07.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Kulturbåten "Innvik" har i 12 år fungert som et "flytende kulturhus" og har spilt en viktig rolle som arena for kunst- og kulturformidling for hele Kyst-Norge. Hordaland og Sogn og Fjordane har de siste åra hatt forvalteransvaret for båten. Når statstilskuddet etter planen faller vekk, betyr det avvikling av kulturbåten.
Er statsråden enig i at "Innvik" har spilt en viktig rolle som kulturformidler langs hele kysten, og hvordan ser statsråden det mulig å opprettholde drifta uten direkte statstilskudd?

Begrunnelse

Forslaget om avvikling av statstilskuddet til Den Norske Kulturbåten AS, selskapet som driver kulturbåten "Innvik", har ført til reaksjoner blant folk, kulturarbeidere, kommuner og institusjoner langs hele kysten. De vet at ei avvikling av statstilskuddet betyr stopp for "Innvik" som kulturbåt. Kulturbåten har gjennom mange år spilt en viktig rolle som arena for formidling av ikke bare teater, men flere kunst- og kulturytringer til folk langs hele kysten. "Innvik" har fungert som et "flytende kulturhus" til kommuner uten egne kulturhus, eller der kulturhusene ikke kan brukes fordi den teatertekniske eller sikkerhetsmessige standard ikke er god nok. "Innvik" er mye brukt til regionteatrenes turneer, og er godt egna fordi her er scene og overnattingsplasser under samme "tak". Inntil 1998 hadde Riksteateret forvaltningsansvaret for statsstøtta til "Innvik". Siden da har Hordaland og Sogn og Fjordane hatt forvaltningsansvaret. Det er derfor ikke riktig når tilskuddet blir framstilt som øremerka tilskudd til to fylkeskommuner.
Avvikling av drifta av "Innvik" betyr dårligere muligheter for folk langs kysten til å oppleve kunst og kultur. Ikke minst går det utover formidling til barn og unge. På vegne av SV ber jeg kulturministeren se på statstilskuddet som et kulturpolitisk virkemiddel og derfor vurdere avvikling av statstilskuddet på nytt. Videre ber jeg om at kulturministeren gjør rede for hvordan hun ser det mulig å opprettholde drifta dersom statstilskuddet blir avvikla.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Spørsmålet gjelder regjeringens forslag fremmet i St.prp. nr. 61 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 m.v. under kap. 324, post 60 Scenekunst i fylkeskommunene:

"Bevilgningen gjelder driftstilskudd til Den norske kulturbåten A/S Innvik. Tilskuddet gis via Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner. Staten bør ikke på varig basis gi øremerkede tilskudd til særskilte formål i utvalgte fylkeskommuner. Det foreslås derfor at tilskuddsordningen avvikles fra og med 2001."

Forslaget om å avvikle det øremerkede driftstilskuddet til Kulturbåten Innvik må ses på bakgrunn av de generelle vurderinger omkring øremerkede tilskudd som gis i kommuneøkonomiproposisjonen for 2001. Det er i proposisjonen blant annet lagt vekt på at Stortinget ved flere anledninger har understreket at det viktigste inntektsfundamentet for kommunene og fylkeskommunene skal være de såkalte frie inntektene, det vil si skatteinntekter og rammetilskudd. Videre blir det vist til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite konstaterte ved behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse om øremerkede tilskudd, at Stortinget selv ikke har fulgt flertallets målsettinger for overføringer mellom stat og kommune, jf. Innst. S. nr. 150 (1999-2000). Komiteen mente at undersøkelsen gir grunnlag for å redusere antall øremerkede tilskudd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte videre at regjering og Storting bør bestrebe seg på å utvikle andre og mer egnede styringsmekanismer for å nå overordnede målsettinger og for å sikre en viss standard for grunnleggende velferdstjenester; mens hvordan målene skal nås i større grad overlates til lokale folkevalgte organer.

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2001 poengterer at øremerkede tilskudd er et sterkt statlig styringsvirkemiddel, og bruken må derfor begrunnes i viktige nasjonale hensyn. Det vises til at Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har vurdert hvilke øremerkede tilskudd som bør innlemmes i inntektssystemet, eventuelt avvikles. Kommunenes Sentralforbund (KS) er konsultert om prinsippene for vurdering av innlemming av tilskudd i inntektssystemet, eventuelt avvikling. KS uttrykte støtte til at disse prinsippene ble lagt til grunn for departementets arbeid med øremerkede tilskudd, og til at antallet og omfanget av øremerkede tilskudd bør reduseres.

Mht. avvikling av øremerkede tilskudd pekes det i proposisjonen på at dette vil innenfor en samlet økonomisk ramme til kommunesektoren gi rom for større vekst i frie inntekter enn det som ellers ville vært mulig. Proposisjonen varsler at KRD vil vurdere om noen av de oppgaver som i dag finansieres med øremerkede tilskudd som her foreslås avviklet, kan ivaretas innenfor rammen av skjønnstilskuddet.

Kulturdepartementet vil se det som naturlig at man i en slik sammenheng regionalt og lokalt vurderer mekanismer som kan sikre videre drift av Kulturbåten Innvik på annen måte enn gjennom direkte statstilskudd.

Ut fra en slik overordnet vurdering er altså det øremerkede driftstilskuddet til Kulturbåten Innvik foreslått avviklet, selv om båten har en viktig funksjon når det gjelder kunst- og kulturformidling langs store deler av kysten med Hordaland og Sogn og Fjordane som største brukerfylker.

I Stortingets behandling av kommuneøkonomiproposisjonen for 2001 jf. Innst. S. nr. 252 (1999-2000), uttalte kommunalkomiteen blant annet at den hadde merket seg regjeringens arbeid med å gi kommunene økt handlefrihet både gjennom økte rammer og en vridning mot økte frie midler, og komiteen støttet dette. Komiteen vurderte det som positivt at Stortinget vil redusere detaljstyringen av kommunesektoren der målet må være å få større muligheter for selvstendige prioriteringer lokalt og dermed et styrket lokaldemokrati. Komiteen støttet derfor regjeringens målsetting om ytterligere innlemming/avvikling av øremerkede tilskudd.