Skriftlig spørsmål fra Are Næss (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:418 (1999-2000)
Innlevert: 30.06.2000
Sendt: 30.06.2000
Besvart: 05.07.2000 av justisminister Hanne Harlem

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Enkelte privatpersoner har reist sak mot tobakksindustrien på grunnlag av helseskader ved røyking. Jeg har fått opplyst at Justisdepartementet har gitt avslag på søknad om fri rettshjelp i slike saker.
Sett i forhold til sakens prinsipielle betydning og motpartens - tobakksindustriens enorme økonomiske ressurser, vil statsråden vurdere likevel å gi disse saksøkere fri rettshjelp?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Justisdepartementet avslo 2. juni d.å. en søknad om fri sakførsel i erstatningssak mot en tobakksprodusent på grunnlag av helseskader ved røyking. Jeg legger til grunn at det er blant annet denne saken representanten Næss sikter til.

Om det offentlige skal gi bevilling til fri rettshjelp, avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering. Det er i utgangspunktet et vilkår for å få innvilget fri rettshjelp, at man faller inn under rettshjelplovens inntektsgrenser. Når inntektsvilkårene er oppfylt, er vurderingstemaet om det etter en helhetsvurdering kan ansees rimelig at det offentlige yter bistand. Dersom inntektsvilkårene ikke er oppfylt, legges en strengere vurderingsnorm til grunn idet det kun innvilges fri rettshjelp dersom "særlige forhold gjør det rimelig".

I denne konkrete saken var rettshjelplovens inntektsgrenser overskredet i ikke ubetydelig grad, og departementet fant ikke at det forelå slike "særlige forhold" som kunne gjøre det rimelig å yte rettshjelp. Sakens prinsipielle betydning og motpartens økonomiske ressurser er momenter som ble inntatt i vurderingen, uten at de ble ansett utslagsgivende i denne saken.

Slik saken nå står kan jeg ikke se at det er grunnlag for å omgjøre departementets vedtak. Skulle søker fremlegge nye momenter i saken som styrker søknaden om fri rettshjelp, vil jeg imidlertid ikke utelukke at saken kan bli gjennomgått og vurdert på ny.

Dersom departementet mottar ytterligere klagesaker av lignende art, vil disse vurderes i henhold til de retningslinjer som foreligger om fri rettshjelp.