Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:421 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 11.09.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Hva vil statsråden foreta seg for å følge opp flertallsmerknaden i Budsjett-innst. S. nr. 13 der det heter:
"Flertallet ber om at ordningen med påslag i billettprisene etter åpningen av Romeriksporten for de togene som ikke har fått vesentlig kortere reisetid, eksempelvis på Kongsvingerbanen, endres slik at pris står i forhold til tilbud."?

Begrunnelse

For reisende gjennom Romeriksporten gjelder det en generell kjørevegsavgift. Avgiften ble introdusert ved åpningen av Romeriksporten. Den gjelder alle reisende uten at det er foretatt en vurdering av om tilbudet er forbedret i form av kortere reisetid.
I Innstilling S. nr. 13 uttalte flertallet blant annet:
"Flertallet ser det som uheldig at pendlere og andre reisende får dyrere billetter uten at tilbudet bedres. Flertallet minner om at økning i billettpris hele tiden er blitt sett i sammenheng med bedring av reisetilbud/reduksjon i reisetiden."
I Innstilling S. nr. 237 om NSB Gardermobanen AS viste komiteen til merknaden i Innstilling S. nr. 13 og uttalte:
" Flertallet legger fortsatt dette til grunn."
Det er over et halvt år siden Stortinget behandlet Innstilling S. nr. 13. NSB som driver togtrafikken har ennå ikke gjort endringer i den generelle kjørevegsavgiften. Dette kan selvsagt skyldes at NSB mener at alle pendlere som benytter Romeriksporten har fått et bedret tilbud. Siden et flertall i komiteen mener det var behov for en slik merknad tyder alt på at de er av en annen oppfatning. Det er derfor nødvendig at statsråden tar et initiativ overfor NSB for å avklare forholdet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Samferdselsdepartementets utgangspunkt har hele tiden vært at endringene i billettprisene etter åpningen av Romeriksporten bør stå i et rimelig forhold til den faktiske tilbudsforbedring som tilbys på de ulike relasjonene. Derfor ba departementet allerede høsten 1999 NSB BA om å evaluere både ruteplanen og taktsutleggingen som ble iverksatt i forbindelse med åpningen av Romeriksporten, og vurdere eventuelle justeringer ut fra hvordan tilbudet ble mottatt i markedet.

NSB har i sin oppfølging vurdert flere ulike løsninger for at takstpåslaget skal stå bedre i forhold til de faktiske endringene i togtilbudet. Som Stortinget er gjort kjent med, sist gjennom behandlingen av St.prp. nr. 52 (1999-2000) om NSB Gardermobanen AS, har vanskene med den praktiske gjennomføringen av et mer differensiert takstsystem blant annet sammenheng med SLs sonebaserte takstsystem i Akershus. I 1999 avviste samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune en løsning med å innarbeide tillegget i prissystemet, og NSB har derfor måttet ta i bruk tilleggsbilletter for innhenting av trafikkeringsavgiften. Systemet er tungvint, og kostbart å administrere.

For de som reiser på NSB-takster, dvs. reiser med endepunkt utenfor Akershus, er takstpåslaget innarbeidet i NSBs kilometerbaserte takstsystem. Takstene på strekningen Oslo S -Lillestrøm er beregnet ut fra en 18 km lengre strekning enn før åpningen av Romeriksporten. Påslaget inngår i en avtakende takstutlegging, slik at det slår mindre ut på lange reiser hvor reisetidsgevinsten relativt sett er mindre.

For reiser på Kongsvingerbanen har NSB allerede gjennomført tiltak som i noen grad reduserer avgiften. Strekningen Årnes-Kongsvinger inngår med 6 km mindre enn i den opprinnelige takstberegningen, og reisen Oslo-Kongvinger beregnes etter dette med 112 km, mot 100 km før åpningen av Romeriksporten.

Ut fra mitt synspunkt er det sentralt å se hvordan takstpåslaget rent faktisk innvirker på omfanget av reiser. Økningen i antall avganger og tilbudet med kortere reisetid på Kongsvingerbanen synes generelt å ha blitt godt mottatt. Eksempelvis har stasjonene Fetsund, Sørumsand og Årnes hatt en økning i antall reisende i perioden mars 1999- mars 2000 med hhv. 53 pst., 13 pst og 17 pst.

NSB vurderer konkrete løsninger som virker rettferdig ut fra endringene i reisetid og som samtidig virker rettferdig for de som reiser innenfor og utenfor Akerhus fylke. Departementet vil vurdere NSBs forslag til løsninger nærmere i forbindelse med forhandlingene med NSB om kjøpsavtale for 2001. Det vil i den forbindelse også være naturlig å vurdere endringer i stoppmønsteret som gjør at reisetiden i større grad står i samsvar med takstpåslaget (altså det omvendte resonnementet).

Dersom det er mulig å finne en bedre løsning for de reisende som i dag finner takstpåslaget urimelig i forhold til togtilbudet, og som samtidig ikke har som sideeffekt at andre grupper av reisende blir forskjellsbehandlet og/eller medfører store administrasjonskostnader, vil dette iverksettes så snart som praktisk mulig.