Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:425 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 07.09.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Fjordlink - Helminsen Skips AS driver kortrutetrafikk med begrenset tax-free salg mellom Fredrikstad og Strømstad med båten M/S La Vida. Flertallet i Stortingets finanskomite, Ap, H og Frp, uttalte seg om saken i innstillingen til Revidert nasjonalbudsjett følgende med sikte på likebehandling av fergeselskapene "slik at sammenlignbare ruter kan får vurdert dispensasjon."
Fra hvilket tidspunkt vil statsråden følge EØS-reglene om likebehandling av fergeselskapene?

Begrunnelse

I dag er det bare Color Scandi Line som er gitt dispensasjon fra forbudet om å selge tax-free tobakk og alkohol. Andre fergeselskaper som Fjordlink - Helminsen Skips, Larvik - Strømstadlinjen og Bastø - Fosen vil konkurrere med Color Scandi Line på like vilkår. EØS-reglene tilsier at sammenlignbare ruter gis like vilkår. Departementet har også tidligere varslet at det er uheldig med forskjellsbehandling.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Den nordiske provianteringsoverenskomsten mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige av 16. desember 1968 regulerer i hvilken utstrekning det kan skje en tildeling av ubeskattede varer til salg og servering av passasjerer på passasjerfartøy som går i regulær rutetrafikk mellom avtalepartene. Provianteringsoverenskomsten skiller mellom korte og lange ruter, jf. artikkel 3. Passasjerferger som trafikkerer på korte ruter kan kun proviantere tobakksvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg til passasjerer toll- og avgiftsfritt. Ferger som trafikkerer lange ruter kan i tillegg proviantere alkoholholdige drikkevarer, kosmetikk og lignende.

Det er trukket en linje mellom Risør og Lysekil, og ferger som går mellom norske og svenske havner innenfor dette området anses som korte ruter. Denne definisjonen er lagt til grunn både av norske og svenske myndigheter, og fremgår av Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reiseutstyr § 6. Dette innebærer at fergeruten mellom Fredrikstad - Strømstad anses som kort.

I 1987 ble det gitt en dispensasjon fra regelverket til Scandi Line på fergeruten Sandefjord - Strømstad, slik at ruten ble ansett som lang. En av forutsetningene for dispensasjonen, var at Scandi Line skulle drive alminnelig fergedrift på strekningen. Det ble uttrykkelig presisert overfor fergeselskapet at fergenes primæroppgave skulle være å transportere vogntog og biler mellom Norge og Sverige.

Finansdepartementet har i perioden 1990 - 1998 avslått til sammen 8 søknader om utvidet adgang til tax free salg.

I tilknytning til St.meld. nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2000 uttalte imidlertid Finansdepartementet at dagens forskjellsbehandling er uheldig. Finanskomiteen uttalte på denne bakgrunn følgende i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000) Innstilling fra Finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2000:

Komiteens flertall sier seg enig med departementet i at en slik forskjellsbehandling er uheldig.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, slutter seg med dette til det arbeid som pågår i forhold til det svenske finansdepartementet, med sikte på en likebehandling av fergeselskap på samme eller tilsvarende strekninger, slik at sammenliknbare ruter kan få vurdert dispensasjon.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre viser til det arbeid som pågår i forhold til det svenske finansdepartementet, med sikte på en likebehandling av fergeselskap på samme eller tilsvarende strekninger.

Departementet arbeider fortsatt med saken i samarbeid med det svenske Finansdepartementet. Dette skjer som en oppfølging av omtalen i Revidert budsjett og for å følge opp uttalelsen fra flertallet i finanskomiteen. Jeg finner det ikke riktig å være konkret i forhold til hvilket tidspunkt det her vil komme endringer nå, men saken har høy prioritet i Finansdepartementet.