Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:436 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 11.09.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): En kvinnelig student fra Ghana med stipend fra Lånekassen søkte i januar i år om at familien (mann og sønn 2 år) skulle få oppholdstillatelse i Norge fram til studiets avslutning neste sommer/tidlig høst. Kvinnen har skaffet seg familieleilighet og kan forsørge familien. Hun har imidlertid fått opplysninger om at det tar UDI 12 måneder å behandle søknaden.
Vil statsråden ta initiativ til å få ned behandlingstiden i slike saker, evt. frafalle kravet om at familieleilighet må anskaffes før politiintervju?

Begrunnelse

Den kvinnelige studenten søkte i januar om oppholdstillatelse for sin familie fra august i år og fram til hun skal reise tilbake til Ghana etter endt studium. Det er forståelig at hun ønsker å legge til rette for å kunne ha familien hos seg mens hun studerer. Hun har derfor anskaffet seg familieleilighet for å kunne være klar til innkalling til intervju hos politiet, slik regelverket krever. Dette er imidlertid en dyr løsning for en student. Så lenge mann og barn ikke er her kunne hun ha klart seg med en hybel og spart penger. Med en ventetid på 12 måneder gir dette en ekstra og unødvendig utgift. Hun kan tidligst vente svar over nyttår en gang.
Kvinnen som studerer ved NTNU i Trondheim, har vært i Norge i et år og skal etter planen være ferdig med studiene sommeren eller tidlig høst 2001. Ghana er et av Norges samarbeidsland og derfra kommer mange studenter til NTNU. Så langt jeg erfarer er det intet som tyder på at disse ikke reiser tilbake til hjemlandet etter endt studium, slik forutsetningen er.
Tolv måneders saksbehandlingstid for en søknad om opphold i 1 år kan ikke Norge som et av verdens rikeste land, være bekjent av. Behandlingstiden for turistvisum er også 4-6 måneder. Til sammenlikning vet vi at i land som tilhører de fattigste, (f.eks Zambia) tar det 1 uke å få turistvisum.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Utlendingsdirektoratet (UDI) er første instans ved behandling av en rekke søknader, herunder søknader om familiegjenforening. Saksbehandlingstidene for forskjellige typer søknader varierer over tid, bl.a. avhengig ressurssituasjonen, av antall søknader generelt og antall asylsøknader spesielt. Behandling av søknader om asyl har høyeste prioritet, og saksbehandlingstiden her er på vei ned. UDIs målsetting er å treffe vedtak innen fem uker etter at søkeren ankom asylmottak, forutsatt at det etter asylintervjuet ikke er behov for tilleggsopplysninger. Denne bevisste prioriteringen av asylsaker kan føre til at det tar lengre tid å behandle andre søknadstyper. UDI har ellers for tiden mange asylsøknader fra kosovoalbanere som ikke har returnert etter at den kollektive beskyttelsen ble opphevet i august i fjor. Slike "topper" av asylsaker medfører også at det midlertidig blir mindre kapasitet til å behandle andre søknader.

Saksbehandlingstiden kan videre variere i forhold til hvilket land søkeren er fra. Den kan også variere ved at enkelte søknader fra et land tar lenger tid å behandle enn andre fra samme land. Variasjonene skyldes bl a at det kan ta lang tid å innhente nødvendig dokumentasjon eller foreta undersøkelser som er nødvendige for å avgjøre søknadene. I forhold til en del land i Afrika vil dette kunne være tilfelle, og saksbehandlingstiden kan derfor bli lang.

Inntil nylig var de forventede saksbehandlingstider som søkere fikk opplyst av UDI, forankret i de gjeldende målsettinger for UDIs saksbehandlingstider. Målsetningene ble ikke nådd i ønsket utstrekning. UDI har derfor endret grunnlaget for de saksbehandlingstidene som oppgis. Direktoratet forsøker nå å gi et mer realistisk bilde av hvor lang tid det erfaringsmessig kan gå fra søknad blir innlevert til direktoratet har avgjort saken. Saksbehandlingstidene som nå oppgis inkluderer politiets forberedende arbeid og eventuell øvrig bistand fra politi, utenriksstasjoner m.v. Saksbehandlingstiden for søknad om familiegjenforening oppgis nå til 10-12 måneder, men det er likevel mange søknader innen denne kategorien som kan avgjøres raskere enn dette.

Når det søkes om familiegjenforening med ektefelle og barn av en herboende student, stilles det ikke noe krav om at herboende faktisk disponerer bolig for familien. Det er imidlertid et vilkår for familiegjenforening at familien er sikret underhold. Det forutsettes at utgifter til bolig skal kunne dekkes gjennom dette underholdskravet. Det må derfor bero på en misforståelse at herboende i denne saken har trodd at det er et krav om at hun må disponere en familieleilighet før familien eventuelt kommer hit.

Det er beklagelig at saksbehandlingstiden i UDI er lang. Som det fremgår av ovenstående er saksbehandlingstiden i UDI for ulike sakstyper avhengig av så vel prioriteringer, ressurssituasjonen og det totale antall søknader som til enhver tid er under behandling. Som påpekt er behandlingen av asylsøknader av ulike årsaker gitt høyeste prioritet, hvilket bl.a. har gitt seg utslag i en organisering i UDI som skal sikre at behandlingen av disse søknadene kan prioriteres. I den senere tid har direktoratet også fått styrket sine ressurser og har som følge av dette bl.a. ansatt en rekke nye medarbeidere. Når de nye medarbeiderne har fått nødvendig opplæring, er det et klart mål at dette kan medvirke til at saksbehandlingstiden på sikt går ned for alle typer søknader, herunder også søknader om familiegjenforening. Det er også et mål at behandlingstiden skal jevne seg noe ut i forhold til søkere fra ulike land.