Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:445 (1999-2000)
Innlevert: 07.09.2000
Sendt: 08.09.2000
Besvart: 15.09.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status med hensyn til naprapat-utdanningens mulighet for offentlig godkjenning i Norge, og når ser statsråden for seg at denne utdanningen kan bli offentlig godkjent?

Begrunnelse

Offentlig godkjenning av en utdanning gir bl.a. kvalifikasjon for støtte gjennom Statens Lånekasse. Naprapati er en manuell behandlingsform som ble utviklet på begynnelsen av dette århundret av Oakley Smith, en amerikaner som først var utdannet som kiropraktor. I motsetning til kiropraktorene la han stor vekt på muskelbehandling i kombinasjon med leddbehandlingen for å få en varig effekt. Etter det undertegnede har fått opplyst er naprapati i Sverige en stor og offentlig godkjent manuell behandlingsteknikk, der man arbeider med motoriske bevegelsesforstyrrelser. Vonde rygger er den vanligste plagen pasienten søker hjelp for, men naprapater behandler også hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettsskader, m.m. Naprapater arbeider også for å forebygge skader gjennom å gi råd om trening og tøyeøvelser. Det skal finnes ca. 600 aktive offentlige godkjente naprapater i Norden, først og fremst i Sverige, men også i Finland. I Finland kom den offentlige godkjenningen samtidig som i Sverige.
I Norge finnes det nå 20 aktive naprapater, men det går for tiden ca. 30 norske elever på skolen i Stockholm. Det er hevdet at den samordning av lover som skjer over landegrensene, gjør at det bare er et tidsspørsmål før naprapati blir godkjent i Norge. Det er også hevdet at etter som yrkesgruppen er liten, er saken ikke blitt prioritert fra politisk hold.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra presentanten Ulf Erik Knudsen oversendt 8. september 2000 der det bes om en redegjørelse for status med hensyn til naprapatutdanningens mulighet for offentlig godkjenning i Norge, og for tidsperspektivet for godkjenning.

Spørsmålet om en autorisasjonsordning for naprapater hører inn under helseministeren. Spørsmålet om slik offentlig godkjenning, det være seg av utenlandsk eller norsk utdanning, bes representanten Knudsen derfor ta opp med helseministeren.

Dersom en privat institusjon ønsker å tilby naprapatutdanning i Norge, vil institusjonen kunne søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å få utdanningen godkjent etter privatskulelova eller privathøyskoleloven. Pr. i dag foreligger det ingen søknader av denne art. Eventuell godkjenning etter privatskulelova eller privathøyskoleloven vil gjelde selve studiet, og autoriserer ikke for yrkesutøvelse som naprapat.

Til utdanning ved norske private utdanningsinstitusjoner kan det tildeles utdanningsstøtte dersom utdanningen faglig sett tilfredsstiller de kravene som blir stilt til videregående utdanning i privatskulelova § 4 og 5, eller de kravene som blir stilt til eksamensrett i privathøyskoleloven § 9.

Til utdanning i et annet nordisk land blir det gitt støtte etter de samme regler og kostnadssatser som gjelder for Norge. Det er til vanlig et vilkår at utdanningen har offentlig godkjenning og kommer inn under støtteordningen i studielandet.