Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:456 (1999-2000)
Innlevert: 12.09.2000
Sendt: 12.09.2000
Besvart: 19.09.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Fleire innspel og oppslag i media viser til at det heller ikkje i år vil foreligge læremiddel for blinde og svaksynte elevar ved skulestart.
Kva er statsråden si vurdering av situasjonen, kva tid vil læremidla foreligge, og kva vil bli gjort for å hindre at dette vil gjenta seg seinare år?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Elevgruppen blinde og sterkt svaksynte som har punktskrift som skriftspråk, utgjør i alt om lag 70 - 80 elever i grunnskolen og videregående opplæring. Statlige kostnader til læremiddelproduksjon for blinde utgjorde regnskapsåret 1999 i alt 15 300 000 kroner.

Det har de senere år vært til dels store forsinkelser i levering av læremidler i punktskrift til skolestart. Departementet har disse årene hatt flere drøftinger med tidligere Nasjonalt læremiddelsenter (nå Læringssenteret), som har hatt nasjonalt koordinerende ansvar for utvikling, tilrettelegging og produksjon av læremidler på punktskrift. Sekretariatet for Statlig spesialpedagogisk støttesystem og utviklings- og produksjonsmiljøene Tambartun og Huseby kompetansesentra har også medvirket aktivt i dialogen, for å bedre forholdene på punktskriftområdet.

Inneværende skoleår er situasjonen ikke fullt ut tilfredsstillende, men det er likevel klare forbedringer. Fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem har jeg fått informasjon om at det skoleåret 2000/2001 er mottatt i overkant av 1000 bestillinger for synshemmede elever i grunnskole og videregående opplæring. I all hovedsak er dette punktskriftbestillinger, men noe er også lydbøker. Halvparten av bestillingene ble mottatt etter bestillingsfrist. Produksjon og levering av bøker innen oppsatte frister er en prioritert oppgave. Bestillinger som kommer etter fristen fører til en opphopning i produksjonen, noe som kan føre til at man ikke får levert læremidler så raskt som ønskelig fra bestillers side.

Utviklings- og produksjonsmiljøene leverte rundt 760 ferdige læremidler og ca. 25 delleveranser innen skolestart i år. I 14 tilfeller ble bøker avbestilt fra skolene etter at Huseby/Tambartun hadde påbegynt sitt arbeid. 80 bestillinger ble avslått. Ved avslag er skolene tilbudt alternativt verk. Resterende antall læremidler produseres og leveres fortløpende.

Jeg viser også til Ot.prp. nr. 44 (1999-2000), kap. 5 Om læremiddel for punktskriftbrukarar jf. Innst. O. nr. 89 (1999-2000). Departementet redegjør her for forbedringsområder, bl.a. bedre bestillingsprosedyrer og utlånsordninger, for å sikre punktskriftbrukere læremidler i rett tid.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 44 (1999-2000) at det er nødvendig med avgrensninger i skolenes frie valg av læremidler, men alle lærebøker som velges ut for punktskriftproduksjon skal ha høy kvalitet og dekke vesentlige deler av mål og hovedmomenter for det enkelte klassetrinn. Statlig spesialpedagogisk støttesystem skal i stor grad gi råd og veiledning til skolene om hva som er det mest egnede læremidlet, sett i et synspedagogisk og ressurseffektivt perspektiv.

Jeg har bedt Læringssenteret og Statlig spesialpedagogisk støttesystem følge opp Ot.prp. nr. 44 (1999-2000) og Innst. O. nr. 89 (1999-2000) i sine planer og sørge for læremidler til punktskriftbrukere i rett tid.