Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til sosialministeren

Dokument nr. 15:460 (1999-2000)
Innlevert: 13.09.2000
Sendt: 14.09.2000
Besvart: 20.09.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): I diskusjonen rundt reformer i sykelønnskostnadene er det viktig med oversikt over hvordan sykelønnsutbetalingene fordeler seg i forhold til inntekt. Jeg har vært i kontakt med Rikstrygdeverket som ikke kan gi svar på dette spørsmålet. Jeg har også vurdert å be Statistisk sentralbyrå kjøre modellberegninger, men finner det riktig å rette spørsmålet direkte til departementet.
Hvordan fordeler utbetalingene av sykepenger seg på ulike inntektsnivåer, og hvordan har denne fordelingen utviklet seg over tid?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Svaret på spørsmålet er vist i tabellen nedenfor.

Tabellene gir tall for 1990, 1994, 1998 og 1999. Sykefraværet sank hvert år fra 1990 til 1994, mens det har økt hvert år etterpå. Mottakerne av sykepenger er delt inn i intervaller etter folketrygdens grunnbeløp (G) i det aktuelle året. Tallene i tabellene er i henholdsvis løpende kroner og prosent. Grunnbeløpet som er brukt for 1999 utgjør kr. 46 423 (gjennomsnitt for året). Av tidsmessige årsaker har det ikke vært mulig å få opplysninger om de sykmeldtes inntekt sett i forhold til befolkningens inntekt.

Inntekt betyr i denne sammenheng sykepengegrunnlag. Tallene i linjen "Inntekt lik 6 G eller høyere" angir dermed sykepengeutbetalingene til personer som har sykepengegrunnlag lik 6 G eller høyere. På grunn av et visst statistisk avvik er tallene for "Sykelønnsutbetaling i alt" ikke helt identisk med statsregnskapets tall for kap. 2650, post 70 Sykepenger til arbeidstakere m.v.

Jeg minner ellers om at minste inntektsgrunnlag for sykepenger ble hevet fra 0,5 G til 1,25 G 1. januar 1999 (og satt ned igjen til 0,5 G 1. januar 2000). Tallene i linjen "Inntekt under 2 G" for 1999 er derfor ikke helt sammelignbare med tilsvarende tall for de øvrige årene.

Tabell. Sykepengeutbetalinger (jf. statsregnskapets kap. 2650 post 70 Sykepenger til arbeidstakere m.v.) etter mottakers inntekt. Millioner kroner og prosent.OBS:

Her må dere "legge" inn tabellen som jeg sender dere som ett vedlegg!

Hovedbildet er at de største utbetalingene kommer i inntektsintervallet 4-4,99 G og i intervallet 5-5,99 G. Det har vært en viss konsentrasjon av utbetalingene i de nevnte intervaller i løpet av 1990 årene.