Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:465 (1999-2000)
Innlevert: 15.09.2000
Sendt: 15.09.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 20.09.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Etter folketrygdloven har personer som oppfyller vikarene i §10-5 §10-6 rett til stønadsformer under §10-7. Jeg har brakt i erfaring at personer med diagnostisert dysleksi får avslag på søknad om nødvendig dataverktøy for å komme videre med lese-og skrivetrening som kan sette dem istand til å fullføre utdanning.
Hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon kreves for at denne gruppen skal få tilgang på slike hjelpemidler?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: En person som fyller vilkårene i folketrygdlovens § 10-5 eller § 10-6 kan få stønad i form av utlån av standard datautstyr til bruk under utdanning eller i arbeidslivet etter folketrygdlovens § 10-7.

Det er i samarbeid mellom Kirke- og utdanningsdepartementet, Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedepartementet utarbeidet retningslinjer for formidling av standard datautstyr i skolen. Det er hovedsakelig barn i skolepliktig alder som får tildelt standard datautstyr. En mindre gruppe voksne kan også få tildelt dette. Dette gjelder voksne funksjonshemmede som tar utdanning utover videregående skole, som går på yrkesrettet attføring eller er i arbeid. Ved voksenopplæring på grunnskolenivå er det bare de som kommer inn på spesielle vilkår som fyller inngangsvilkårene for rett til hjelpemidler fra folketrygden.

Det innvilges rundt 10.000 nye utlån av standard datautstyr i året. Hoveddelen av dette går til gruppen barn med dysleksi.

Søknad om standard datautstyr for elever/lærlinger skal være vedlagt en individuell opplæringsplan (IOP). Ifølge opplæringslovens § 5-5 skal elever/lærlinger med behov for spesialundervisning ha en slik plan. Denne skal inneholde mål for faget og den skal videre beskrive læremidler, hjelpemidler, arbeidsmetoder og organisering av opplæringen. En individuell opplæringsplan vil vanligvis inneholde de opplysningene trygden krever for behandling av søknader. For at elever/lærlinger med lese- og skrivevansker skal kunne tilstås standard datautstyr fra folketrygden må deres vansker være av omfattende og alvorlig grad (dysleksi). Dette må bekreftes i form av faglig uttalelse fra PP-tjenesten. Personer med "lettere" lese- og skrivevansker faller utenfor folketrygdens ansvarsområde. Denne gruppen fyller ikke inngangsvilkårene i folketrygden. En pedagogiske tilrettelegging av opplæringssituasjonen for disse elevene/lærlingene er skolens/lærebedriftens ansvar.