Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:474 (1999-2000)
Innlevert: 20.09.2000
Sendt: 21.09.2000
Besvart: 28.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Utslippene av CO2 fra eventuelle norske gasskraftverk er viktig i vurderingen av om forurensningsloven må endres.
Vil spørsmålet om virkningene av CO2-utslippene ved en eventuell utbygging av gasskraftverk bli vurdert også av SFT, i tillegg til energimyndighetenes vurdering, og hvilke nye vurderinger har evt. SFT gjort av de totale klimamessige konsekvensene ved bygging av norske gasskraftverk (jfr. Lovavdelingens uttalelse av 06.03.00 om "høy grad av sikkerhet" for lavere totalutslipp)?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I forbindelse med min behandling av omgjøringssaken og den helhetlige vurdering som skal gjøres etter forurensningsloven har jeg sett behov for å foreta enkelte tilleggsvurderinger utover det som er gjort tidligere. Dette gjelder bl.a. virkningene på energimarkedet, dels fordi det her er lagt frem nye modellberegninger fra flere institusjoner og dels fordi utviklingen i energimarkedet er av sentral betydning for hvordan CO2-utslippene påvirkes. Det er energimyndighetene som først og fremst har kompetanse i spørsmål som angår virkninger i energimarkedet i Norge, Norden og Europa dersom det bygges gasskraftverk i Norge. Virkningene på CO2-utslippene av en eventuell utbygging av gasskraftverk har også tidligere vært vurdert av energimyndighetene i forbindelse med behandlingen av søknaden til Naturkraft AS om energikonsesjon. I forbindelse med omgjøringssaken var det derfor naturlig å be energimyndighetene representert ved Olje- og energidepartementet (OED) om en tilleggsvurdering i forhold til vurderingene fra 1996-97. OED har i sitt arbeid med tilleggsvurderingen bygd på resultater fra flere energimodeller og institusjoner. SFT er ikke bedt om en parallell utredning av akkurat dette spørsmålet, men er derimot bedt om en faglig tilrådning i flere andre miljøspørsmål.

For øvrig finner jeg det vanskelig å gå nærmere inn i disse spørsmål nå uten å forskuttere utfallet av avgjørelsen. Jeg tar sikte på å treffe en avgjørelse i løpet av neste måned.