Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:476 (1999-2000)
Innlevert: 22.09.2000
Sendt: 22.09.2000
Besvart: 29.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til miljøvernministerens svar på spørsmål nr. 422 og 463 om behandlingen av MS-rammede Sigbjørn Sørlies søknad om å få bestige Galdhøpiggen med en nyutviklet motorisert rullestol. I svar av 20. september 2000, henviser statsråden til at Sørlies søknad er i strid med gjeldende retningslinjer og forvaltningspraksis.
Kan jeg be statsråden om å redegjøre for gjeldende retningslinjer og samtlige unntak som er gjort i henhold til dispensasjonsbestemmelsen og refererte retningslinjer?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg viser til brev av 22.09.2000 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Sanner til skriftlig besvarelse. Svaret nedenfor må sees i sammenheng med mine svar av 08.09.2000 og 20.09.2000 på spørsmål nr. 422 og nr. 463 fra samme.

Spørsmålet gjelder "redegjørelse for gjeldende retningslinjer og samtlige unntak som er gjort i henhold til dispensasjonsbestemmelsen og refererte retningslinjer". De generelle retningslinjer for forvaltningen av våre nasjonalparker er etablert gjennom mange års drift og forvaltning. Det er lagt til grunn en streng forvaltning i samsvar med internasjonale kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernunion (IUCN). Stortinget har ved behandlingen av nasjonalpark-meldingen i 1993 sluttet seg til at våre nasjonalparker fortsatt skal ha en streng forvaltning. Det er fylkesmannen som er tillagt myndighet for behandling av dispensasjonssøknader. Direktoratet for naturforvaltning er klagemyndighet. Det å få en nærmere oversikt over hvilke og hvor mange unntak som er gitt fra den generelle unntaksbestemmelsen vil kreve mer tid enn det svarfristen gir anledning til.

Direktoratet for naturforvaltning opplyser at det tidligere ikke er gitt dispensasjon for kjøring på barmark (utenfor veg) til slike eller tilsvarende formål som Sigbjørn Sørlie har søkt om innenfor Jotunheimen nasjonalpark - ei heller for kjøring på barmark til andre formål.

Derimot har man søkt å være imøtekommende ved søknader om kjøring på eksisterende veger, som f.eks. vegen inn til Glitterheim. Nylig ble det også gitt dispensasjon for en buss med eldre/uføre på vegen inn til Koldedalshytta. Den samme praksis er også lagt til grunn i Rondane nasjonalpark - for bruk av vegen inn til Rondvassbu.

Det er også gitt dispensasjon til bruk av luftfartøy for eldre som har en "særlig tilknytning" til steder i nasjonalparken - og i tilfeller hvor funksjonshemmede er del av en gruppe.

Når det gjelder andre muligheter for funksjonshemmede å nå Galdhøpiggen opplyser Fylkesmannen i Oppland bl.a. at Lom og Bøverdalen hjelpekorps som del av sine øvelser innenfor nasjonalparken bistår enkeltpersoner med funksjonshemming slik at disse kan komme opp på Galdhøpiggen. På sommerføre skjer dette umotorisert ved å bruk av trekkjelke over isbre og resten bæring. I sommer arrangerte to rullestolbrukere en tur opp på Galdhøpiggen ved hjelp av et eget team.

Forøvrig vil jeg vise til min konklusjon i mine tidligere svar i saken.