Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:489 (1999-2000)
Innlevert: 28.09.2000
Sendt: 28.09.2000
Besvart: 05.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Jeg viser til Brennpunkt programmet om den såkalte Istrefi-saken. I programmet fremgår det at den antatte gjerningsmannen ikke har blitt pågrepet, og at det skyldes manglende oppfølging fra politiets side.
Hva vil statsråden foreta seg for at saken blir oppklart og at antatt gjerningsmann blir pågrepet ?

Begrunnelse

I Brennpunktprogrammet rettes det en rekke alvorlige beskyldninger mot politiets handlemåte i saken, i særdeleshet Drammen politikammer:
- Selv om saken har en antatt kjent gjerningsmann og hans tilholdssted er kjent er vedkommende fortsatt ikke pågrepet.
- Politiet henviser til at det er vanskelig å få til utlevering, men så langt har ikke nødvendige dokumenter blitt sendt for å få til dette.
- Det er heller ikke dokumentert hvorfor en utlevering skulle være spesielt vanskelig i denne saken.
- Det er uklare ansvarsforhold vedrørende hvem som etterforsker/behandler saken.
- Da antatt gjerningsmann fortsatt går fri, føler familien til offeret og særlig hennes datter utrygghet og frustrasjon.
- I programmet henvises det til en kritisk rapport fra Statsadvokatembetet hvor arbeidsrutinene ved Drammen politikammer blir sterkt kritisert.
Denne typen alvorlige kriminalsaker er det avgjørende at politiet setter inn nok ressurser til å sikre oppklaring. Spesielt viktig er dette når man har en antatt kjent gjerningsmann som skaper usikkerhet og utrygghet.
Manglende oppfølging i denne typen saker er med på å svekke tilliten til politiet, noe som er høyst beklagelig og må unngås.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Jeg vil innledningsvis påpeke at behandling av konkrete straffesaker hører inn under påtalemyndigheten, under riksadvokatens ledelse. Jeg har ikke mulighet til å instruere påtalemyndigheten i konkrete straffesaker.

Jeg vil likevel få opplyse at jeg på bakgrunn av spørsmålet har vært i kontakt bl.a. med riksadvokaten og politimesteren i Drammen. Politimesteren i Drammen har bl.a. opplyst følgende i forhold til saken:

"Fornærmede (merknad: navnet utelatt) ble 17.12.96 drept på sin bopel i Slemmestad i Røyken. Hennes mann Arsim Istrefi er siktet i saken. Arsim Istrefi er kosovoalbaner og jugoslavisk statsborger.

Etter drapet forlot Arsim Istrefi åstedet og har siden vært på frifot.

Det ble av Drammen forhørsrett 19.12.1996 besluttet pågripelse av Arsim Istrefi. Denne beslutning er senere opprettholdt ved samme rettsbeslutning av 06.09.2000.

Arsim Istrefi har hele tiden vært etterlyst via Interpol.

Saken har vært omtalt i media ved en rekke anledninger. Politiet har blant annet deltatt i programmet "Etterlyst" på TV 3. Også i tysk TV har det vært et program om saken. Dette har medført at det er innkommet en rekke meldinger til politiet fra personer som mener å ha sett Arsim Istrefi. Politiet har fortløpende undersøkt/sjekket disse meldinger."

Politimesteren i Drammen har videre bl.a. opplyst at Drammen politidistrikt, ut i fra kildeopplysninger som vurderes som pålitelige, mener å vite hvor Arsim Istrefi nå befinner seg i Kosovo. Med bakgrunn i dette arbeides det nå aktivt med spørsmålet om å få Arsim Istrefi pågrepet og utlevert, eventuelt at saken iretteføres i annet land. Dette arbeidet pågår bl.a. i samarbeid med Utenriksdepartementet. Jeg vil i den forbindelse nevne at få land utleverer egne statsborgere. Alternativt til utlevering er imidlertid at vedkommendes hjemland overtar straffeforfølgingen.

I denne saken innebærer det at hvis Arsim Istrefi pågripes i sitt hjemland (der han anses å være statsborger), vil det etter omstendighetene bli aktuelt å overføre saken til etterforskning og pådømmelse der.