Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 11.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Det vises til alle mediaoppslag gjennom året angående arbeidsforholdene i Luftfartstilsynet, og kritikken som går direkte på Luftfartsdirektøren. Den uholdbare situasjonen som har oppstått for ansatte og etaten, går ut over tillitten til luftfartsmyndigheten/flysikkerheten, og knyttes direkte til luftfartsdirektørens lederegenskaper. Mye synes å være i strid med regelverket.
Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i denne situasjonen?


12 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

Artikkel fra VG Net, 01.09.2000, " Arrogant ledelse".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=5285123


Vedlegg 2.

Artikkel fra VG Net, 01.09.2000, "Norsk flysertifikat ulovlig".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=613028

Vedlegg 3.

Artikkel fra VG Net, 01.09.2000, "Fører flyelever bak lyset".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=4438768

Vedlegg 4.

Artikkel fra VG Net, 03.08.2000, "Ba Skogstad gå til departementet".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=3949657

Vedlegg 5.

Artikkel fra VG Net, 03.08.2000, "Tar ikke selvkritikk".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=3580999

Vedlegg 6.

Artikkel fra VG Net, 03.08.2000, "Har SPILLEjobb på si".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6064680

Vedlegg 7.

Artikkel fra VG Net, 03.08.2000, "Burde vært informert".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=2764955

Vedlegg 8.

Artikkel fra VG Net, 25.07.2000, "Tilliten til norsk luftfart i fare".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=8231391

Vedlegg 9.

Artikkel fra VG Net, 25.07.2000, "Hetses av sjefen".
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6969351

Vedlegg 10.

Artikkel i Dagbladet, 26.07.2000, s. 22 - 23.

Vedlegg 11.

Artikkel i Dagbladet, 23.06.2000, s. 6.

Vedlegg 12.

Artikkel i Dagbladet, 08.04.2000, s. 16 - 21.

Begrunnelse

Etter tilsettingen av den nye luftfartsdirektøren, er det avdekket flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og luftfartsloven, noe som har ført til svekket tillit til den norske luftfartsmyndigheten, med alvorlige belastninger for ansatte i etaten. Forholdene er dels dokumentert gjennom media og rapporter som foreligger. Det er overveiende sannsynlig at flere rettsaker vil bli fremmet i nær fremtid som følge av de påståtte ulovlige handlinger, som luftfartsdirektøren har ansvaret for, både ovenfor aktører i luftfartsmarkedet og ansatte. Det er et dokumentert faktum at ansatte som har forsøkt å ta opp forhold knyttet til det dårlige arbeidsmiljøet blir personforfulgt av luftfartsdirektøren. Luftfartsdirektøren har ikke evnet å ta selvkritikk i de forhold som er avdekket gjennom hans tid som toppleder for tilsynsmyndigheten innen sivil luftfart. De forhold som Luftfartstilsynet lider under, er direkte knyttet opp til Luftfartsdirektørens manglende lederegenskaper og en generell nedlatende holdning ovenfor sine medarbeidere. Rett forut for rekruteringen av Skogstad - den 1.mars 1999 - som direktør for Luftfartsinspeksjonen i Luftfartsverket, ble det på hans tidligere arbeidssted i departementet avdekket alvorlige forhold knyttet til Skogstad som leder. Evalueringen som har foregått gjennom de siste 9 måneder med Skogstad som Luftfartsdirektør viser at de oppståtte problemene ikke er tilfeldige, eller kan tilskrives den tidligere Luftfartsinspeksjonen, eller ansatte/tidligere ansatte i etaten, men knyttet direkte opp til Skogstad som person og hans tydeligvis manglende forrutsetninger for å inneha en stilling som luftfartsdirektør. Det hevdes at luftfartsdirektøren ligger bak forhold som er av ulovlig og utilbørlig karakter. Dette omfatter blant annet metoder for å overvåke ansatte, hvorpå han iverksetter tvilsomme tiltak ovenfor de han anser som upassende i etaten. Da det ser ut som om arbeidsmiljøet i Luftfartstilsynet med Skogstad som luftfartsdirektør forverrer seg, er det nå overhengende nødvendig å gripe inn i situasjonen, slik at tilliten til den norske tilsynsmyndigheten innen norsk luftfart kan gjenopprettes. Det må ikke kunne stilles spørsmål vedrørende Luftfartstilsynets viktige stilling i norsk luftfart, som et nøytralt og objektivt forvaltningsorgan. Jeg vil vise til vedlagte mediaoppslag, og korrespondanse som er ført mellom de berørte parter og departementet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jeg har merket meg diverse utspill i media knyttet til luftfartsdirektøren og hans ledelse av Luftfartstilsynet.

Tilsynet engasjerte våren 2000 et konsulentfirma som gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen resulterte i en rapport datert 4. juli 2000.

Som en direkte oppfølgning av undersøkelsen ble det sommeren 2000 satt i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt med en styringsgruppe bestående av tillitsvalgte, de ansattes representanter i AMU, hovedverneombudet og representanter fra ledelsen. Programmet omfatter lederopplæring, strategisk planlegging- og budsjettprosess og forbedring av arbeidsmiljøet.

Samferdselsdepartementet er nylig blitt kjent med at NTL og 2 fo lokalt uttrykker full tillit til luftfartsdirektøren og den måten han har etablert og driver tilsynet på.

Det er videre grunn til å nevne at den uavhengige luftfartsorganisasjonen ICAO i september 2000 gjennomførte en revisjon av tilsynet. Revisjonsteamet har i utkast til rapport fastslått at tilsynet på de aller fleste punkter oppfyller ICAOs krav og at tilsynet har hatt en positiv utvikling i de første åtte måneder etter etableringen.

Departementet vil følge opp virksomheten videre, bl.a. gjennom etatsmøter med tilsynet. I tillegg er det holdt møter med ledelse og organisasjoner i tilsynet, nettopp fordi det har vært uro i organisasjonen. Det skal også gjennomføres vanlige medarbeidersamtaler med luftfartsdirektøren, samt at de resultatkrav som er satt til stillingen er gjenstand for evaluering/oppfølgning.