Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:9 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 09.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): I Ot.prp. nr. 80 (1999-2000) åpnes det for at tollvesenet skal kunne ilegge forenklede forelegg for manglende registrering. Stortinget har i Innst. O. nr. 37 (1999- 2000) vedtatt at fritids- og småbåtregisteret skal evalueres.
Vil justisministeren vurdere å utsette den del av lovforslaget som innebærer reaksjoner mot manglende registrering i fritids- og småbåtregisteret til etter at Stortinget har behandlet evalueringen?

Begrunnelse

I Ot.prp. nr. 80 (1999-2000) er det foreslått hjemmel for å ilegge forenklede forelegg for brudd på bestemmelser om sikker bruk av fritids- og småbåter. Dette er positivt. Det er imidlertid også foreslått at tollvesenet skal kunne ilegge forenklede forelegg for manglende registrering. Stortinget har gått inn for at hele fritids- og småbåtregisteret skal evalueres senest vårsesjonen 2002. Den del av lovforslaget som omhandler reaksjoner i sammenheng med registrering bør derfor utsettes til Stortinget har behandlet denne evalueringen.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: I Ot.prp. nr. 80 (1999-2000) om forenklet forelegg for overtredelser ved bruk av fritids- og småbåter foreslås det at det åpnes adgang for politiet og tollvesenet til bruk av forenklet forelegg i lett konstaterbare og dokumenterbare masseovertredelser.

Ordningen med forenklet forelegg på sjøen krever en egen forskrift for hvilke forhold som skal omfattes av ordningen med forenklet forelegg og bøtenivået for overtredelsene. Reglene for bruken av forenklet forelegg må instruksfestes. Som det fremgår av odelstingsproposisjonen, er slik forskrift og instruks ikke utarbeidet ved fremleggelsen av forslaget til lovendringen i fritids- og småbåtloven. Man har hittil konsentrert seg om å utarbeide en del kriterier som bør være retningsgivende når det gjelder hvilke typer overtredelser som skal kunne avgjøres med forenklet forelegg. Dette skal være overtredelser som er hyppige, såkalte "normaltilfelle", som er lett å avdekke for kontrollmyndigheten og som er knyttet direkte til bruken av fritids- og småbåter. Det bør også vektlegges at overtredelsene ikke skal være av alvorlig karakter.

Arbeidet med å utarbeide forskrift og instruks pågår i Justisdepartementet, men er på dette tidspunkt ikke sluttført. I dette arbeidet vil det bli tatt hensyn til at ordningen med registrering av fritids- og småbåter skal evalueres av Stortinget senest i vårsesjonen 2002.

Konklusjonen er derfor at ingen del av lovforslaget omhandler spesifikt reaksjoner i sammenheng med registrering, og at man må komme tilbake til dette spørsmålet i forbindelse med forskriftsarbeidet. Etter min vurdering bør derfor lovforslaget kunne behandles i den form det har nå.