Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:15 (2000-2001)
Innlevert: 05.10.2000
Sendt: 05.10.2000
Besvart: 12.10.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Næringslivet på Kongsberg har vært med å forskuttere bygging av E-134 fra Torespæren til Damåsen ved Kongsberg. I denne forbindelse har det blitt avdekket uklare skatteregler og ulik praksis fra ligningskontorene hva angår fradragsrett for slike utgifter.
Vil finansministeren bidra til en prinsipiell avklaring, som for framtiden kan gjøre det lettere å få til slike spleiselag om slike samferdselsinvesteringer?

Begrunnelse

Bygging av E-134 fra Torespæren til Damåsen ved Kongsberg ble besluttet etter at Buskerud fylkeskommune, Eiker og Kongsberg kommuner samt næringslivet på Kongsberg påtok seg å forskuttere deler av kostnadene og betale renteutgiftene for dette - mellom 11 og 13 mill kr avhengig av kostnads- og rentenivå. Næringslivets andel er avtalt som 30 % eller maksimalt 4 mill kr. Omlag halvparten av beløpet er allerede innbetalt.
Innbetalingene har avdekket uklarhet om hvorvidt en kan få ligningsmessig fradrag for disse kostnadene. Skattereglene på området er tydeligvis ikke dekkende, og ulike ligningskontorer vurderer dette forskjellig.
Næringslivet deltar i dette spleiselaget for å sikre en tidlig ferdigstillelse av prosjektet, noe som vil gi lettere hverdag og kostnadsreduksjoner for bedriftene i regionen. Uten tilskuddet ville veien fått en høyst usikker fremdrift med sannsynlig forsinkelse fra sju til ti år.
Flere gode grunner taler for at slike investeringer bør gi rett på ligningsmessig fradrag. Utgiftene er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Måten det ble gjort på, er bifalt av myndighetene, og til og med satt som forutsetning for beslutningen om å igangsette veiprosjektet. Det er heller ingen tvil om at en avklaring som sikrer skattefritak for slike utgifter vil gjøre det langt lettere å få til lignende spleiselag andre steder i landet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg synes det er positivt at det lokale næringslivet på frivillig basis slutter opp om formål som kommer lokalsamfunnet til gode.

I skatteloven § 6-1 første ledd er det oppstilt vilkår om tilknytning mellom skattyters utgifter og inntekter som et grunnkrav for skattemessig fradragsrett. Frivillige bidrag fra private skattytere til finansiering av offentlige veianlegg vil i utgangspunktet ikke oppfylle dette tilknytningskravet. Fradrag for private veiinvesteringer vil uansett være uaktuelt fordi investeringen har varig verdi og derfor ikke kan avskrives. Fradrag for tilskudd til offentlig veianlegg er i hovedsak bare aktuelt for tilskudd som grunneier er pålagt i henhold til veilovgivningen, jf. skatteloven § 6-15.

Etter skatteloven § 6-40 gis det fradrag for renter på skattyters gjeld. En skattyter som har tatt opp lån for å forskuttere utgifter til vei, vil få fradrag for de renter skattyteren betaler på lånet. Det gis bare fradrag for renter på skattyters egen gjeld. Tapte renteinntekter i den perioden det offentlige disponerer midlene er ikke fradragsberettiget.

Det konkrete avgjørelsesmyndighet når det gjelder fradrag ligger hos ligningsmyndighetene. Finansdepartementet har ikke hjemmel til å gi samtykke til fradrag i slike tilfeller.