Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:19 (2000-2001)
Innlevert: 06.10.2000
Sendt: 06.10.2000
Besvart: 13.10.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): For barn som tilhører minoriteter er det å gå i en norsk barnehage en viktig mulighet til å kunne lære norsk på et tidlig tidspunkt. Så langt har en i Oslo gode erfaringer med prosjektet "Gratis korttidstilbud til alle 5-åringer i Gamle Oslo". Dette tar sikte på å få flere foreldre med minoritetstilhørighet til å la sine barn går i barnehage. Oslo kommune ønsker å utvide prosjektet til flere bydeler.
Vil Regjeringen gå inn for en utvidelse av prosjektet?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Stortingsrepresentant Lisbet Rugtvedt reiser et spørsmål som vi i Regjeringen også er opptatt av.

Vi er kjent med at flere bydeler og kommuner ønsker tilsvarende prosjekt. Prosjektet i Gamle Oslo ble utvidet i forrige budsjettbehandling (1999-2000) til også å omfatte bydelens fireåringer fra og med høsten 2000. Målsettingen med ordningen er å tilrettelegge for bedre integrering og språkopplæring og å øke deltakelsen av flerspråklige barn i barnehagene. Det er ønskelig at prosjektet også skal ses i sammenheng med norskopplæring for mødre med innvandringsbakgrunn. I budsjettforslaget for 2001 er prosjektet foreslått videreført fram til sommeren 2001. Dette er i samsvar med den opprinnelige prosjektperioden.

Forsøket evalueres av NOVA og Høgskolen i Hedmark. I samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vi fra og med høsten 2000 utvidet evalueringen til også å omfatte disse barna i skolen. Regjeringen vil nå avvente resultatene av evalueringen som skal foreligge høsten 2001, før vi tar stilling til en eventuell utvidelse av prosjektet.