Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:24 (2000-2001)
Innlevert: 09.10.2000
Sendt: 09.10.2000
Besvart: 13.10.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Reform 97 ble grensen for skoleskyss satt til 2 km. for 6-åringene. Nødvendig midtskyss til elever med korte skoledager er ifølge departementet kommunenes ansvar. Flere fylkeskommuner fjerner nå tilbudet fordi verken de eller kommunen har råd til noe utover lovpålagte oppgaver. Alternativet blir lange skoledager eller tvungen SFO og det er ikke i tråd med reformen.
Vil Regjeringen følge opp reformen og sørge for at det blir bevilget midler til nødvendig midtskyss til småskoleelevene?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det fremgår av opplæringsloven § 13-4 at fylkeskommunen er ansvarlig for skyss når lengden på skoleveien er mer enn fire, eventuelt to, kilometer. Det er fylkeskommunen som avgjør om en elev har rett til skyss på grunn av skoleveiens lengde og hvordan en eventuell rett skal oppfylles. Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Det fremgår ikke av loven når og hvordan skoleskyssen skal organiseres. Heller ikke lovens forarbeider inneholder vurderinger om tidspunkt for avreise. Det er imidlertid i tidligere forarbeider til bestemmelsen om skyss lagt vekt på at det skal være minst mulig ventetid før og etter skoletid.

Det finansielle ansvaret for "midtskyss" er beskrevet i rundskriv N-1/90 fra Samferdselsdepartementet i samråd med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

I forbindelse med nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner er hovedansvaret for skyss lagt til fylkeskommunene med sikte på best mulig samordning av skyssen, jf. Ot.prp. nr. 48 (1984-85).

Det er ikke noe sted fastsatt at elever i grunnskolen har rett til "midtskyss" slik dette er definert i rundskriv N-1/90. Jeg viser til at en slik rett ikke fremgår av lovens ordlyd eller forarbeider og at reelle hensyn peker i begge retninger.

Slik jeg oppfatter praksis har det imidlertid vært vanlig å organisere midtskyss. De økonomiske rammene fra R-97 ga rom for dette.

Det vil stride mot den generelle politikken for kommunesektoren å binde en større del av overføringene fra staten i øremerkede tilskudd. I forslaget til statsbudsjett for 2001er de frie inntektene økt med om lag 1 % eller 1,6 mrd. kr. Denne økningen bør kunne gi rom også for fortsatt organisering av midtskyss.