Skriftlig spørsmål fra Gunnar Skaug (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:26 (2000-2001)
Innlevert: 11.10.2000
Sendt: 12.10.2000
Besvart: 19.10.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): I et brev fra FO av 29. september går det fram at GIH har besluttet at det ikke skal starte nytt kull ved HFSII skoleåret 2001-02, dvs. ha et skolefritt år.
Strider ikke dette mot forsvarsministerens forsikringer om at forvaltningsutdanningen i Forsvaret ikke skal justeres eller endres før Langtidsproposisjonen foreligger?

Begrunnelse

Det vises til tidligere korrespondanse, og til spørsmål innlevert av undertegnede og statsrådens svar 8. sept. om samme sak. Det vises også til et møtereferat (møte 1/9) fra FO/P (14/9) hvor det sies følgende: "Sammenslåing av FSTSII og HFSII utsettes i ett år (2002). HFSII gjennomføres som tidligere, og skoleplasser utlyses som normalt."
Ut fra ovennevnte kan det virke som om FO har endret sine standpunkter mellom de to nevnte datoer, 1/9 og 29/9.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: I mitt svar den 8. september 2000 på spørsmål nr 432 fra stortingsrepresentant Gunnar Skaug går det fram at Forsvarsdepartementet ikke har sluttet seg til forslaget fra Forsvarets overkommando om å integrere den høyere forvaltningsutdanningen i Halden med Forsvarets stabsskole, Akershus festning fra sommeren 2001. Etter beskjed fra departementet har Forsvarets overkommando besluttet å utsette integreringen i minst 1 år i påvente av den nye utredningen om felles forvaltningsutdanning.

Omstillingen i Forsvaret og internasjonal tjeneste skal prioriteres foran annen virksomhet i Forsvaret. Det er bestemt at det ikke skal starte et nytt kull ved Hærens forvaltningsskole kurs II (HFS II) skoleåret 2001-2002. Gjennom et skolefritt år blir det frigjort ressurser til omstillings- og utviklingsarbeid. Potensielle elever for HFS II i det aktuelle skoleåret vil være sentrale i omstillingsarbeidet ved egen avdeling eller eget våpen.

Praksis med skolefrie år har vært benyttet for Hæren ved en rekke anledninger tidligere:

· Ved omlegging av Hærens stabsskole I (HSTS I) til Forsvarets stabsskole I ble det ikke tatt opp elever til HSTS I i en periode.

· Ved innføringen av ny krigsskoleordning ble krigsskolens kvalifiseringskurs lagt ned i en periode. Det ble heller ikke tatt opp elever ved krigsskolen (KS 2) i 1994, 1995 og 1996.

Andre forsvarsgrener gjør dette på samme måte. For Luftforsvaret er det besluttet at det ikke skal tas opp elever ved KS 2 i 2001 for å frigjøre ressurser til omorganisering av KS 2 utdanningen.

Jeg vil understreke at HFS er en skole underlagt Generalinspektøren for Hæren (GIH), og at GIH som styrkeprodusent har ansvaret for virksomheten ved skolen, herunder produksjonsvolumet det enkelte år. Jeg kan ikke se at innføringen av et skolefritt år ved HFS rokker ved hva jeg tidligere har gitt forsikringer om. Arbeidet for å skaffe til veie et beslutningsgrunnlag for ny, felles forvaltningsutdanning og lokalisering av denne går etter planen. Ny utdanningsmodell og lokalisering av den framtidige forvaltningsutdanningen i Forsvaret vil etter planen bli besluttet av Stortinget når Langtidsproposisjonen behandles i løpet av Stortingets vårsesjon 2001.