Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:31 (2000-2001)
Innlevert: 12.10.2000
Sendt: 13.10.2000
Besvart: 20.10.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Søknaden fra Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll har snart ligget i 1 1/2 år i departementet til behandling og gjelder godkjenning av fullt utbygget grunnskole og helsepedagogisk Steinerskole som tilskuddsberettiget etter privatskoleloven.
Når vil statsrådens avgjørelse foreligge?

Begrunnelse

Som statsråden er kjent med besluttet Sør-Trøndelag Fylkesting at Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll fikk kjøpe eiendommen Rotvoll Gård. Planen var å komme i gang med grunnskoleopplæring fra i høst av. Dette er beklageligvis utsatt på grunn av sendrektig behandling i departementet. Jeg ber statsråden nå vise handlekraft og foreta en rask avgjørelse som kan gjøre det mulig for Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll å komme videre i sitt praktiske arbeid for oppstart.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll har søkt om godkjenning etter privatskoleloven for 10-årig grunnskole, 3-årig videregående skole og 1-årig forberedende grunnkurs 23.06.99. Dessuten er det søkt om oppstart av en helsepedagogisk klasse integrert i skolen. Stiftelsen har kommet med tilleggsopplysninger og/eller presiseringer i brev datert henholdsvis 20.10.99, 16.01.00 og 15.03.00.

Departementet har nå truffet en avgjørelse i denne saken. Kopi av vedtaket følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll

v/Kjell Helge Johansen

Rotvoll allé 1c

7053 RANHEIMDeres dato Vår ref Dato

23.06.99 99/5772 17.10.00

STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL - SØKNAD OM GODKJENNING I HENHOLD TIL PRIVATSKOLELOVEN

Vi viser til Deres søknad mottatt her 06.07.00. Dessuten viser vi til Deres brev datert hhv. 20.10.99, 16.01.99 og 15.03.00.

Innhentede uttalelser

Søknaden har i samsvar med privatskoleloven § 25 nr 2 vært til uttalelse hos Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag. Fylkeskommunen v/Hovedutvalg utdanning fattet følgende vedtak i møte 15.11.99:

Hovedutvalg utdanning støtter ikke søknaden om etablering av Steinerskole på Rotvoll.

Formannskapet i Trondheim kommune fattet slikt vedtak 16.11.99:

Formannskapet slutter seg til de merknader som kommer fram i rådmannens saksframlegg og går inn for at Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll anbefales godkjent som tilskuddsberettiget etter privatskoleloven.Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag har bl.a. en del kommentarer knyttet til de fremlagte reglementene, den helsepedagogiske klassen, det fremlagte budsjettet m.v. Utdanningskontoret uttaler avslutningsvis i brev datert 15.11.99 at

[…] Søknaden er på flere områder preget av uklarhet, og manglende samsvar mellom noen punkter etterlater et inntrykk av et noe hastig utredningsarbeid. […]

Departementets vedtak og vilkår

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet finner delvis å kunne imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll om godkjenning av Steinerskolen på Rotvoll med rett til statstilskudd etter privatskoleloven, jf. privatskoleloven § 25 nr. 3.

Det gis følgende godkjenning:

Skolen godkjennes for klassetrinnene 1-10 (grunnskoleopplæring). Det gis godkjenning for inntil 40 elever første driftsår, med økning til inntil 85 elever annet driftsår og for inntil 200 elever når grunnskoletilbudet er fullt utbygd.

Skolen godkjennes for klassetrinnene 11-13 (videregående opplæring tilsvarende studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag). Det gis godkjenning for inntil 20 elever første driftsår, med økning til inntil 40 elever annet driftsår og for inntil 60 elever når det videregående skoletilbudet er fullt utbygd.

Søknaden om etablering av en helsepedagogisk klasse og et 1-årig forberedende grunnkurs imøtekommes ikke.

Skolen vil kun motta tilskudd for det faktiske antall elever ved skolen til enhver tid.

Med forbehold om Stortingets budsjettbehandling kan skolen få tilskudd fra og med skoleåret 2001/2002. Tilskuddet beregnes etter satser som fastsettes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Tilskuddet utgjør 85% av de fastsatte satser, jf. privatskoleloven § 26, tilskuddsregel nr. 4 og 7. Søknaden kan av budsjettmessige årsaker ikke imøtekommes fra skoleåret 2000/2001.

Departementets vedtak kan av stiftelsen, Trondheim kommune og/eller Sør-Trøndelag fylkeskommune klages inn for Kongen, jf. privatskoleloven § 25 nr. 6. Etter forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har parten rett til å se sakens dokumenter.

Følgende vilkår ligger til grunn for godkjenningen:

Skolen skal oppfylle de vilkår og bestemmelser som til enhver tid følger av privatskoleloven. Departementet vil likevel presisere følgende:

· Skolen skal drives i tråd med skolens formål slik dette fremgår av søknaden.

· Skolen må til enhver tid benytte undervisningsplaner som er utarbeidet av Steinerskolene i Norge og som er godkjent av departementet, jf. privatskoleloven § 4.

· Når det gjelder Steinerskolene i Norge, har departementet tidligere samtykket i at seksåringenes opplæringstilbud kan lokaliseres til barnehagens lokaler. Det ble imidlertid forutsatt at: "Opplæringen av seksåringene skal ligge under skolens ansvarsområde. Dette innebærer at de skal være i rene seksårsgrupper en vesentlig del av tiden." Det vises her vedlagte brev datert 24.05.96. Dersom seksåringene skal ha et ev. opplæringstilbud i barnehagens lokaler, forutsettes det at også Steinerskolen på Rotvoll gir seksåringene et opplæringstilbud i samsvar med ovennevnte forutsetning.

· Før tilskudd utbetales må skolens lokaler og utstyr være godkjent av Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, jf. privatskoleloven § 5. Nødvendige kommunale godkjenninger innhentes før det tas kontakt med utdanningskontoret.

· Før tilskudd utbetales må skolen dokumentere overfor Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag at undervisningspersonalet har utdanning i samsvar med privatskoleloven § 14. Det vises til at personalet i tillegg til godkjent utdanning etter opplæringsloven med forskrifter, må ha godkjent tilleggsutdanning innen steinerskolepedagogikk.

· Stiftelsen søker om dispensasjon fra privatskoleloven § 19 om elevråd, § 22 om samarbeidsutvalg og § 23 om skoleutvalg, jf. privatskoleloven § 23b og brev fra departementet datert 12.04.88. Samtidig fremgår det av § 6 i vedtektene at stiftelsen skal ha elevråd og samarbeidsutvalg for skolen og SFO som særskilte rådsorgan. Departementet finner dette noe uklart, og ber derfor om at stiftelsen sender en særskilt søknad om dispensasjon.

· Departementet har følgende merknader til det fremlagte inntaksreglementet:

- Etter departementets vurdering passer ikke det fremlagte inntaksreglementet særlig godt når det gjelder inntak til videregående opplæring. I reglementet bør skolen skille mellom inntak i grunnskolen og den videregående skolen.

- Det bør det fremgå av reglementet at skolen skal ha hele landet som inntaksområde og at den står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler, jf. privatskoleloven § 7.

- Skolen skal ha den samme forpliktelsen til å gjennomføre spesialundervisning som den offentlige skolen. Vi viser her til at elever ved private skoler har tilsvarende rettigheter når det gjelder spesialundervisning som elever i den offentlige skolen, jf. privatskoleloven § 9. Punkt 3 i inntaksreglementet må derfor strykes. Noe annet er at skolen kan ta pedagogiske hensyn ved kapasitetsproblemer, dersom dette fremgår av inntaksreglementet.

- Skolen kan ikke ha regler om prøvetid. Vi viser til at elever som er tatt inn (har begynt) ved en privatskole ikke kan vises bort fra undervisningen i større utstrekning enn det som fremgår av privatskoleloven § 12. Punkt 4 og punkt 5 bokstavene d og e i inntaksreglementet må derfor strykes.

- Skolens informasjonsmøter kan ikke gjøres obligatoriske, jf. privatskoleloven § 7 første ledd annet punktum. Punkt 5 bokstav c i inntaksreglementet må derfor omformuleres. Det samme gjelder punkt 8. Stiftelsen kan ikke kreve at de foresatte har bestemte motiver for søknaden. Noe annet er at skolen kan ta hensyn til de foresattes begrunnelse ved kapasitetsproblemer, dersom dette fremgår av søknaden, jf. ovenfor.

- Det bør fremgå av skolens inntaksreglement at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse ved vedtak om inntak, herunder at Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag er klageinstans.

- Statstilskudd vil ikke bli utbetalt før skolens inntaksreglement er vurdert og godkjent av departementet.

· Departementet har følgende merknader til det fremlagte ordensreglementet:

- Stiftelsen bør vurdere om et par av punktene om elevframferd bare bør gjelde for grunnskoleelevene.

- Et ev. punkt om foresattes/elevers erstatningsansvar, må være i samsvar med alminnelige erstatningsregler.

- De tiltakene som skal brukes mot elever som bryter reglementet må fremgå av reglementet, eksempelvis bortvisning. Private skoler kan ikke bortvise elever fra opplæringen utover det som er tillatt i offentlig skole. Dette innebærer at reglementet må skille mellom bortvisning av elever på barnetrinnet, ungdomstrinnet og det videregående trinnet. Vi viser her til privatskoleloven § 12, jf. opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8.

- Den fremgangsmåten skolen vil benytte ved brudd på ordensreglementet må fremgå av reglementet, eksempelvis bestemmelser om uttalerett, avgjørelsesmyndighet, klageadgang/klageinstans ved bortvisning m.v. Vi viser her til privatskoleloven §§ 11 og 12 og opplæringsloven §§ 2-9, 2-10, 3-7 og 3-8.

· Etter privatskoleloven § 27 skal statstilskuddet uavkortet komme elevene til gode. Departementet har fastsatt nærmere regler for bruk av tilskuddet i vedlagte "Forskrift av 21.06.1996 om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for private skular som får statstilskot etter privatskulelova." Departementet og Riksrevisjonen kan føre kontroll, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 17.

· I den grad skolen skal ha et personregister minner departementet om "Konsesjon for grunnskolen m.m." og "Konsesjon for de videregående skoler til å opprette personregister for elever". Disse konsesjonene gjelder også for skoler som er godkjent i henhold til privatskoleloven.

Departementets vurdering

Ved behandlingen av søknader etter privatskoleloven må departementet ta stilling til om skolen tilfredsstiller de minstekravene som følger av loven, og deretter avgjøre om skolen etter en samlet vurdering kan godkjennes med rett til tilskudd, jf. privatskoleloven § 25 nr. 3.

Det fremgår at skolen skal være "skipa som eit fagleg-pedagogisk alternativ" for å bli godkjent med rett til tilskudd i henhold til privatskoleloven § 3 bokstav b. Steinerskolepedagogikken er tidligere godkjent som et faglig-pedagogisk alternativ etter privatskoleloven § 3 bokstav b. Departementet har lagt til grunn at følgende minstekrav må oppfylles for å fylle lovens vilkår som faglig-pedagogisk alternativ:

· Skolen bygger på klart uttalte prinsipper som er forskjellige fra dagens offentlige skole.

· Skolen har et helhetlig alternativt pedagogisk opplegg, en metode, tilhørende læreplaner og en praksis som ikke lar seg gjennomføre innen den offentlige skolen.

· Lærerne har nødvendig spesialkompetanse til å kunne gjennomføre den alternative pedagogikken, jf. § 14 i loven.

· Skolen gi et tilbud som samlet tilsvarer opplæringen i den offentlige grunnskolen, slik at eleven får oppfylt sin opplæringsplikt.

Etter departementets vurdering har skolen godtgjort at den representerer et faglig-pedagogisk alternativ, jf. ovennevnte kriterier, og således omfattes av privatskoleloven § 3 bokstav b. Departementet finner også at skolens virksomhet kan godkjennes etter § 4 om faglige krav, på de vilkår som er fastsatt ovenfor. For å kunne gjennomføre steinerskolepedagogikken fullt ut må skolen imidlertid til enhver tid ha knyttet til seg tilstrekkelig med lærere som har utdanning innen denne pedagogikken. Det er dette som sikrer en forsvarlig gjennomføring av undervisningen etter de prinsipper som ligger til grunn for pedagogikken. Lovens minstekrav anses oppfylt.

Trondheim kommune anbefaler at søknaden fra Steinerskolen på Rotvoll imøtekommes, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke støtter søknaden. Fylkeskommunen har ikke begrunnet uttalelsen sin, men det kan virke som om hensynet til den fylkeskommunale skolestrukturen har vært avgjørende, jf. fylkesrådmannens innstilling. Stortinget har nylig vedtatt et nytt annet punktum i privatskoleloven § 25 nr. 3 som lyder: "For skular som søkjer godkjenning etter § 3a eller b skal det ikkje leggjast einsidig vekt på nedgang i elevtal for kommunen i den samla vurderinga." Departementet finner derfor ikke å kunne legge avgjørende vekt på fylkeskommunens uttalelse når det gjelder søknaden om etablering av et videregående tilbud ved Steinerskolen på Rotvoll.

Etter en samlet vurdering finner departementet å kunne godkjenne så vel et grunnskoletilbud som et videregående tilbud ved Steinerskolen på Rotvoll, jf. privatskoleloven § 25 nr. 3. Vi finner imidlertid ikke å kunne godkjenne en egen helsepedagogisk klasse integrert i skolen etter tilskuddsregel 1 og 2 i privatskoleloven, jf. privatskoleloven § 25 nr. 3. Vi viser her til at det allerede finnes et slikt tilbud på Rotvoll. Dersom Steinerskolen i Trondheim ønsker å overføre sitt ansvar for "Vidarskolen" til Steinerskolen på Rotvoll, kan steinerskolene i Trondheim og på Rotvoll søke departementet om eierskifte.

Departementet finner ikke å kunne godkjenne et 1-årig forberedende grunnkurs som et modningsår for de elevene som ønsker det. Vi viser til at forberedende grunnkurs ikke er en del av strukturen i videregående opplæring. Et slikt grunnkurs kan derfor ikke godkjennes etter privatskoleloven, verken som faglig-pedagogisk alternativ eller ut i fra et kvantitativt undervisningsbehov, jf. privatskoleloven § 3 bokstavene b og d og § 25 nr. 3. Elevene ved Steinerskolen på Rotvoll kan i likhet med andre elever søke fylkeskommunen om inntil to år ekstra videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1 femte ledd.Andre opplysninger/vilkår

Etter privatskoleloven § 25 nr. 4 kan departementet trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene i privatskoleloven ikke er oppfylt. Det må sendes ny søknad til departementet dersom skolen ønsker å endre opplæringstilbudet, øke elevtallet utover det som allerede er godkjent, flytte skolevirksomheten til en annen kommune/fylke eller overdra skolen til en ny eier.

Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag fører tilsyn med skolen, jf privatskoleloven § 29.Med hilsen

Ole Briseid e.f.

ekspedisjonssjef

Geir Helgeland

avdelingsdirektørVedlegg: Kopi av forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for private skoler som får statstilskudd etter privatskolelovenKopi u/vedlegg: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag