Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:42 (2000-2001)
Innlevert: 19.10.2000
Sendt: 20.10.2000
Besvart: 27.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Primar mottar oppmålingsdata fra 10 europeiske land, innkludert data fra Statens sjøkartverk i Norge. Primar skulle være en kvalitetskontrollør slik at data til produsenter av elektroniske kart skulle være kvalitetssikret. Primar skulle ikke selv være sluttleverandør av elektroniske kart.
I hvor stor grad har bevilgningen til Primars etablering som selvstendig kartprodusent begrenset de økonomiske muligheter for forsert kartlegging av norskekysten?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Primar er en felles overbygning for en driftsorganisasjon etablert av det britiske sjøkartverket og det norske selskapet ECC AS, heleid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Før etableringen av ECC AS 1. juli 1999, var ECC en av 4 divisjoner i Statens kartverk.

Primars oppgave, som den europeiske koordinator for levering av autoriserte elektroniske sjøkart til skipsflåten, er todelt. Primar skal motta fra de nasjonale sjøkartverk elektroniske sjøkart utarbeidet etter internasjonal standard. ECC skal sørge for at de leverte data er leveringsklare, og tilpasset data fra andre nasjoner, slik at skipsflåten kan laste dataene inn som sømløse inn i sine datasystemer på brua. Den andre hovedoppgaven for Primar er å distribuere de kvalitetssikrede dataene til skipsflåten gjennom et distributørnett.

ECCs økonomi er knyttet til at det i en etableringsfase med relativt lite elektroniske kart produsert, skal kunne tære noe på kapitalen ved oppstart. Av oppstartkapitalen berøres Statens kartverk kun av overtakelse av driftsmidler. Dette er fullt ut kompensert i budsjettet. Etter hvert vil hovedinntekten være basert på den royalty som ligger i kvalitetssikring og distribusjon til skipsflåten. Dette vil være avtaleregulert mellom Primar og de enkelte sjøkartverk.

Primar kan ikke oppfattes som en selvstendig kartprodusent, men kan i enkelttilfeller utføre noe produksjon etter avtale med det enkelte sjøkartverk. Hovedoppgaven er kvalitetssikring og formidling.

Etableringen av ECC AS har medført at Statens kartverk har fått en mindre driftsorganisasjon. I 1998, som var ECCs siste hele driftsår innen Statens kartverk, var det satt av 16 mill. kr. over statsoppdraget til drift av ECC. Statens kartverks ramme ble ikke endret ved utskillelse av ECC. De midler som ble fristilt, har i hovedsak gått til å styrke innsatsen på etableringen av sjøkart. Konklusjonen blir derfor at etableringen av ECC i sterk grad har styrket muligheten for etablering av sjøkart, og at det i 2001 vil bli inngått avtale med 2 norske firmaer om produksjon av elektroniske sjøkart for å øke innsatsen på området, i tillegg til den innsats som ligger i vårt eget sjøkartverk.