Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:46 (2000-2001)
Innlevert: 23.10.2000
Sendt: 23.10.2000
Besvart: 30.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Stortinget har gjentatte ganger slått fast at det er ønskelig å få gassdrevne ferger i Boknafjordsambandet. At dette ikke er realisert, har sammenheng med kostnadene ved å bygge et LNG-anlegg på Karmøy. Nå vil Gasnor bygge et slikt anlegg.
Mener statsråden da det er miljømessig riktig å skifte ut dagens ferger med gassdrevne ferger i Boknafjordsambandet?

Begrunnelse

Det er klare miljømessige fordeler ved gassferger. Utslippene fra tradisjonelle ferger er betydelige, og kan reduseres vesentlig ved overgang til gass. Rogaland er et fylke med flere fergesamband, så utslippene fra ferger er et betydelig problem.
Haugalandet er kommet langt med å ta gassen i bruk i industri- og transportsektoren, og det er nå ganske mange år siden Stortinget første gang vedtok at det skulle satses på gassdrevne ferger i Boknafjordsambandet. Norge har betalt mye for kompetanse på gassdrevne ferger, en kostnad som Samferdselsdepartementet tidligere har anbefalt å fordele på bygging av flere ferger. Miljøbesparende teknologiutvikling blir svært kostbar dersom anvendelsen av ny teknologi ikke tas i bruk.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Bruk av naturgass i fergedriften er miljømessig gunstigere enn dagens dieseldrevne ferger. Driftserfaringene med den første riksvegfergen som drives med LNG er gode. Miljøeffektene er spesielt gunstige når det gjelder utslipp av NOx.

Den nye Gøteborgprotokollen under ECE Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning vil forplikte Norge til å redusere NOx-utslippene i betydelig grad. Det må iverksettes tiltak overfor en rekke sektorer med grunnlag i en analyse av tiltakenes kostnadseffektivitet.

Oppfyllelse av forpliktelsene i Gøteborgprotokollen vil være svært krevende og vil føre til at det må iverksettes NOx-reduserende tiltak også overfor kysttrafikken. Kysttrafikk og fiskebåter står for en stor del av disse utslippene, og tiltak innenfor denne sektoren er i en tiltaksanalyse utført av Statens forurensningstilsyn (SFT) antatt å være blant de mest kostnadseffektive. Igangsetting av bygging av ytterligere ferger drevet med naturgass vil bli vurdert opp mot alternative tiltak både overfor fergene og overfor kysttrafikk og fiskebåter generelt. Garanti for langsiktige leveranser av LNG og kostnader per redusert tonn NOx for gassdrevne ferger sammenlignet med alternative tiltak, er forhold som vil være viktige i denne vurderingen. Gassdrevne ferger i Boknafjordsambandet vil bli vurdert dersom slik omlegging også passer inn i en nødvendig fornyelse og/eller oppgradering av disse fergene. En eventuell innsetting av gassferger i Boknafjorden må vurderes opp mot behovet for nye ferger i dette området, samt rokkeringsmuligheter for ferger som da måtte bli ledige. Den konkrete vurdering av dette spørsmålet vil bli foretatt av Samferdselsdepartementet.

Spørsmålet om videre drift av gassdrevne ferger er for øvrig omtalt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011.