Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:58 (2000-2001)
Innlevert: 08.11.2000
Sendt: 09.11.2000
Besvart: 17.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I forbindelse med Forsvarets kjøp av nye feltuniformer er det i en rapport fra Haaland Berfald og co kommet fram påstander om at Forsvarets innkjøpsregler og kvalitetsikringssystemer ikke er fulgt. Dette har medført at uniformene muligens inneholder kjemikalier som er helseskadelige.
Medfører det riktighet at det ikke er stilt miljøkrav ved denne leveransen, og hvilke sertifiseringer kreves av leverandører som er aktuelle for leveranser til Forsvaret?

Begrunnelse

I bladet Teknologi industrien, utgitt av TBL, fremkommer det i nr. 5. oktober 2000, påstander om at det i forbindelse med leveransen av felt II -uniformer ikke ble stilt de samme krav til kvalitetsikringssystemer som norske og andre tilbydere blir underlagt. Dette har blant annet medført at den kinesiske produsenten av uniformene ikke har framlagt ISO 9002 sertifisering, og at uniformene muligens inneholder kjemikalier som gjør at de når de skal kasseres må håndteres som spesialavfall. Oppslaget i bladet refererer seg til en rapport fra firmaet Haaland, Bergfald & Co.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: I 1999 kunngjorde Hærens forsyningskommando (HFK) en anskaffelse av Felt II-uniformer. Denne uniformstypen, i motsetning til Felt I-uniformen og andre utvalgte uniformseffekter, er ikke unntatt fra EØS-avtalens anskaffelsesregelverk. Antatt kontraktssum var på ca. 15 MNOK og utlysningen ble foretatt i henhold til EØS-avtalens anskaffelsesregelverk, i samsvar med Lov om offentlige innkjøp av 15. mars 1996 med forskrifter og Regelverk for Statens anskaffelsesvirksomhet (REFSA). Ingen av disse bestemmelsesverkene inneholder bestemmelser som spesifikt berører miljøkrav. Slike miljøkrav vil trolig adresseres i den nye REFSA som planlegges utgitt i 2001. Norske myndigheter pålegger norske bedrifter, herunder Tekoindustrien, å følge visse miljøkrav i sin produksjon her i landet. Når en anskaffelse baserer seg på EØS-avtalens anskaffelsesregler må norske myndigheter forholde seg til disse, og kan ikke gjennom anbudsregler pålegge bedrifter i utlandet andre krav enn det anskaffelses-regelverket åpner for.

HFK har stilt nøyaktig de samme tekniske krav til alle konkurrerende bedrifter. Dette er standard krav knyttet til stoffer og omfatter slike ting som vaskeekthet, rivestyrke og farge. De norske bedriftene Cato Ringstad og Øgland Pioneer vant anbuds-konkurransen om henholdsvis leveranse av uniformsstoff og sying av Felt II-uniformene. Bedriftene har på sin side basert seg på underleveranser fra bedrifter i Kina. HFK har i forhold til de to norske bedriftene stilt klare krav til kvalitetssikrings-systemer og videre krav om at bedriftene må følge opp tilsvarende systemer hos sine underleverandører. Leverandører som er aktuelle for leveranser til Forsvaret avkreves ikke sertifisering. Et slikt krav vil være i strid med regelverket.

I bladet Teknologi industrien (nr. 5 oktober 2000) fremkommer det en rekke påstander knyttet til denne saken. Påstandene tilbakevises både av HFK og Cato Ringstad. For å ytterligere undersøke påstanden om at uniformene kan være helsefarlige har HFK sendt en uniform til et laboratorium i Sverige for nærmere undersøkelse. Resultatet av den undersøkelsen foreligger ikke ennå.