Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:61 (2000-2001)
Innlevert: 09.11.2000
Sendt: 10.11.2000
Besvart: 16.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I hele fjor og i løpet av årets ti første måneder har 981 enslige, mindreårige asylsøkere ankommet Norge. De blir i likhet med voksne plassert i mottak i påvente av behandling av asylsøknad, men de fleste har mye svakere ressurser enn voksne asylsøkere. Barn i asylmottak omfattes av barnevernsloven, men den brukes ikke for å gi disse barna det rettsvernet de ha krav på.
Vil statsråden ta initiativ for å omgjøre mottak for mindreårige asylsøkere til barnevernsinstitusjoner?

Begrunnelse

I Aftenposten 9. november 2000 blir det nok en gang slått alarm vedrørende mindreårige asylsøkeres rettsvern. De som kommer til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere har ofte dårlig psykisk helse, ofte på grunn av traumer etter krigsopplevelser. Enslige mindreårige asylsøkere får for dårlig oppfølging. Redd Barna mener de har avdekket omsorgssvikt, mangelfull oppfølging og isolasjon ved asylmottakene.
Ifølge Redd Barna skyldes problemene i forhold til de enslige, mindreårige asylsøkerne mangelfull bemanning samt at det ikke stilles noen krav til faglig kompetanse.
Redd Barna krever at de 15 mottakene for disse barna omdefineres til barnevernsinstitusjoner for å sikre bemanning og faglige kvalifikasjonskrav. En omdefinering og omlegging vil også føre til at disse barna får en oppfølging de både har krav på og behov for i en vanskelig situasjon.
Problemene disse ungene har kan ikke forskyves til de er plassert permanent i bostedskommune.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Svaret er utarbeidet i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet, som har ansvar for asylsøkere og flyktninger i mottak.

Jeg vil innledningsvis bemerke at barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg her i landet - også enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Det betyr at barnevernet har samme ansvar for disse barna som for alle andre barn som oppholder seg i kommunen. Mottakene skal i henhold til retningslinjer utarbeidet av Utlendingsdirektoratet rutinemessig varsle den lokale barneverntjenesten om ankomne enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Mottakene skal også sørge for at det blir opprettet relevant kontakt med skole, PP-tjeneste, helsetjeneste og barneverntjeneste. Får barneverntjenesten en melding, f.eks. fra mottaket, om at et barn har behov for hjelp, vurderer barneverntjenesten på samme måte som i alle andre saker, om forholdene er slik at tiltak etter loven bør iverksettes.

Forholdene for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i mottak er i dag ikke gode nok. Regjeringen arbeider derfor med å finne tiltak som kan forbedre situasjonen. Forslagene til hva som bør gjøres, skal om ikke lenge legges fram for Stortinget i en stortingsmelding om asyl- og flyktningpolitikken i Norge. Jeg kan av naturlige årsaker ikke på nåværende tidspunkt gå inn på hvilke tiltak dette vil dreie seg om. Jeg kan for øvrig opplyse at Utlendingsdirektoratet arbeider med å etablere en avdeling i mottak for de yngste asylsøkerne som kommer til landet uten eldre søsken eller øvrig slekt de kan bo sammen med, for å sikre at de får nødvendig omsorg under mer skjermede forhold.

Det er etter mitt skjønn ikke en aktuell løsning å gjøre mottakene om til barneverninstitusjoner. Det viktige er at tilbudet ved mottakene styrkes, og at barna raskest mulig gjennom bosetting får en helhetlig omsorgssituasjon i en kommune. Å gjøre mottakene om til barneverninstitusjoner, ville dessuten innebære at alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger automatisk defineres som barnevernklienter. Dette er ikke ønskelig, da det neppe er slik at alle enslige mindreårige har behov for hjelp etter barnevernloven. Behovene kan like gjerne være av helse- eller skolefaglig art. Det bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hva slag form for hjelp og bistand det enkelte barn har behov for.

Avslutningsvis vil jeg understreke at det er viktig å forbedre det totale tilbudet til denne vanskeligstilte gruppen barn. Regjeringen vil i stortingsmeldingen om asyl- og flyktningpolitikken fremme forslag om en mer helhetlig innsats på dette området.2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Spørsmål og svar i Stortingets ordinære spørretime: Spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren. Spørsmål nr. 40. Besvart 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim (A).

http://www.stortinget.no/spti/dw-o2000111504-040.htmlVedlegg 2.

Spørsmål og svar i Stortingets ordinære spørretime: Spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren. Spørsmål nr. 41. Besvart 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim (A).

http://www.stortinget.no/spti/dw-o2000111504-041.html