Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:74 (2000-2001)
Innlevert: 17.11.2000
Sendt: 17.11.2000
Besvart: 24.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Et LNG-anlegg på Karmøy koster 45 mill og kan finansieres uten statlig medvirkning, men byggestart forutsetter sikkerhet for leveranse. I svar på spm. 46 viser statsråden til at de miljøforpliktelser Norge har i forhold til NOx neppe kan innfris uten tiltak overfor kysttrafikken. Et LNG-anlegg på Karmøy vil kunne gi leveringsgaranti for gass til flere fergesamband.
Hvilke utslippsreduserende tiltak ser statsråden for seg på kysten dersom dagens dieselferger ikke skiftes ut med gassdrevne ferger?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I mitt svar på spørsmål 46 fra representanten Stolt-Nielsen understreket jeg at Norges forpliktelser under Gøteborgprotokollen innebærer at Norge må foreta betydelige reduksjoner i utslippene av NOx , og at en betydelig del av disse reduksjonene bør iverksettes overfor kysttrafikk og fiskebåter. Omlag 40 % av NOx-utslippene i Norge kommer fra kysttrafikk og fiske.

De nødvendige utslippsreduksjoner innenfor kysttrafikk og fiske vil neppe kunne nås ved hjelp av bare en type tiltak. Ifølge SFTs tiltaksanalyse for NOx er de mest effektive utslippsreduserende tiltakene overfor skip ulike motortekniske tiltak, katalytisk avgassrensing, ombygging til lav-NOx motorer og vannemulsjon (tilsetting av vann til forbrenningen), samt ulike tiltak for å redusere drivstofforbruket. Med utgangspunkt i SFTs tiltaksanalyse vil det bli utarbeidet en tiltakspakke hvor alle aktuelle tiltak vil bli vurdert opp mot hverandre med sikte på en mest mulig kostnadseffektiv gjennomføring av reduksjonene. I denne sammenhengen vil også overgang til gassdrevne ferger bli vurdert.

Aktuelle virkemidler er bl.a. avgasskrav til nye og eksisterende fartøyer i innenriks sjøfart og fiske, herunder dieseldrevne ferger, og miljødifferensiering av havneavgifter og kystgebyr. I St. meld. nr 41 (1994-95) Om norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider (NOx), kap. 9.3.4 Sjøfart og fiske, ble det gitt en nærmere vurdering av hvilke virkemidler som kan være aktuelle overfor denne sektoren. Jeg vil ellers vise til at Regjeringen vil omtale spørsmålet om oppfyllelse av Norges NOx- forpliktelser i kommende stortingsmelding om regjeringens miljøvernpolitikkk og rikets miljøtilstand.