Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:86 (2000-2001)
Innlevert: 24.11.2000
Sendt: 27.11.2000
Besvart: 04.12.2000 av kulturminister Ellen Horn

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Med hvilken lovhjemmel kan en fylkeskommune disponere over deler av et statstilskudd, før dette utbetales til den institusjonen som Stortinget har bevilget tilskuddet til?

Begrunnelse

Flertallet i komiteen vedtok at de teknisk-industrielle museenes tilskudd skulle økes med 8,3% i 2000. I 1999 skulle tilskuddet økes med 9%. Dette er ikke fulgt opp i Aust-Agder for Næs Jernverkmuseum. Fylket har disponert deler av statstilskuddet til spesielle øremerka prosjekt for museet. Tiltak som burde vært finansiert over fylkets eget budsjett i tillegg til statstilskuddet til Næs Jernverk.
Fylkeskommunens handlemåte kan derfor ikke være i samsvar med de retningslinjer som slås fast i Departementets tilsagnsbrev av 17. desember 1999.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Næs Jernverksmuseum gis driftstilskudd over Kulturdepartementets kapittel 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 60 Tilskuddsordning for museer. Midler bevilget av Stortinget skal følges opp i henhold til de forutsetninger som er gitt av Stortinget ved bevilgningsvedtaket, og slik disse er gjengitt i departementets tilsagnsbrev.

I tilsagn om statstilskudd for 2000 fra Kulturdepartementet til Aust-Agder fylkeskommune av 17. desember 1999 heter det: "Fastsettelsen av tilskuddet er basert på en økning på 8,3 % i forhold til statstilskuddet i 1999. Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget understreker i Innst. S. nr. 2 (1999-2000) viktigheten av at også det teknisk-industrielle kulturminnet Næs Jerverk blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og komiteen forutsetter at dette kulturminnet gis en tilsvarende økning i tilskuddet for 2000 som de øvrige museene på tilskuddsordningen."

Aust-Agder fylkeskommune har i notat av 4. februar 2000 redegjort overfor Kulturdepartementet om fordelingen av museumstilskuddet for 2000. Av redegjørelsen går det fram at Næs Jernverksmuseum er tilført statlige midler tilsvarende den prosentvise økningen som er forutsatt. For en mindre del av dette tilskuddet har fylkeskommunen stilt som forutsetning at midlene skal brukes til en jernverksutstilling. Dette ligger innenfor vedkommende museums arbeidsområde slik dette framgår av formålsparagrafen, og er derfor etter min mening ikke i strid med de premisser og retningslinjer som er satt for bevilgningen under statsbudsjettets kap. 328, post 60 for 2000.