Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:88 (2000-2001)
Innlevert: 24.11.2000
Sendt: 27.11.2000
Besvart: 04.12.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statoils hovedkontor er lokalisert på Forus ved Stavanger. Det betyr at ansatte må transporteres for å komme til/fra jobb. Det har kommet for en dag at Statoil gir sine ansatte rentefrie billån, og fra før disponerer selskapet et betydelig antall parkeringsplasser. Statoil oppmuntrer på denne måten til økt bilbruk, og svekker muligheten for et godt kollektivtilbud til område, bl.a. planene for utbygging av en bybane.
Hva synes miljøvernministeren om at statsselskapet opptrer på denne måten?

Begrunnelse

Det vises til at Statoil forsatt er 100 % statlig eid, og at regjeringen kan gripe inn ovenfor selskapet, om det menes at dette er nødvendig jf. f.eks. inngripen ovenfor Statkraft i saken om Beiarn.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Det er et nasjonalt mål å begrense veksten i transport med privatbil i byområdene og legge bedre til rette for bruk av kollektive transportmidler og sykkel. Dette må skje gjennom en kombinasjon av virkemidler og tiltak, bl.a. innføring av vegprising og parkeringsregulering, stimulering av miljøvennlige transportformer og utvikling av utbyggingsmønstre som reduserer transportbehovet og bygger opp under kollektivløsninger.

Regjeringen arbeider med utvikling av disse rammebetingelsene. Miljøverndepartementet har i tillegg innledet en dialog med næringslivet, bl.a. Birkebeinerlaugets miljønettverk, om utvikling av løsninger som bedriftene selv kan gjennomføre for å redusere bilbruken. Begrensning av tilgangen på parkeringsplasser og muligheten for å gi ansatte månedskort, er aktuelle tiltak som vurderes.

Det vil gi en viktig signaleffekt hvis statlig virksomhet går foran og gjennomfører denne type tiltak. Med bl.a. dette siktemålet er prosjektet "Grønn stat" igangsatt for å vinne erfaringer med hvordan integrering av miljøhensyn i statlig virksomhet best kan skje. Her er også transportsiden tatt opp, bl.a. med formål å påvirke de ansattes reisevaner.

Spørsmålet om Statoils praksis med rentefrie billån og avgiftsfrie parkeringsplasser for sine ansatte, har vært framlagt for Olje- og energidepartementet. Olje- og energiministeren legger til grunn at spørsmålet som her er reist, tilligger det selskapets styre og administrasjon å ta stilling til.