Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:101 (2000-2001)
Innlevert: 01.12.2000
Sendt: 01.12.2000
Besvart: 08.12.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I innstillingen til Utjamningsmeldingen vedtok et flertall i Stortinget at mennesker som ikke oppfyller kravene om tilstrekkelig botid i Norge, og som dermed ikke får fulle pensjonsrettigheter i folketrygden, skulle få en ny supplerende stønadsordning for pensjonister med kort botid i Norge. Dette skulle gjelde både nordmenn med lang botid i utlandet og innvandrere.
Når vil dette tre i kraft?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Departementet tar sikte på å legge fram en handlingsplan for tiltakene fra Utjamningsmeldinga våren 2001. Spørsmålet om en supplerende stønadsordning for personer med kort botid i Norge vil inngå i denne handlingsplanen.

Lovframleggene vil ta utgangspunkt i handlingsplanen og prioriteringene der. En ny supplerende stønadsordning vil etter dette tidligst kunne tre i kraft i løpet av 2002. Det vil måtte gis god tid til de praktiske forberedelsene i trygdeetaten. Ytelsene under en ny stønadsordning skal som kjent gis etter inntektsprøving, og vil derfor stille store krav til de administrative rutinene.

Et problem kan det i denne forbindelse også være at ytelsene forutsettes begrenset til personer bosatt i Norge. En slik begrensning strider isolert sett mot kravet om utbetaling av ytelser utenlands etter EØS-avtalen. Det er imidlertid mulig å få innforhandlet i avtalen et unntak for ytelser av den aktuelle typen, og etter min vurdering kan et slikt unntak påregnes for den nye stønadsordningen. Denne prosessen vil nødvendigvis ta tid, og det er spørsmål om en ny stønadsordning bør settes i verk før unntaket er på plass. Dette vil Regjeringen vurdere nærmere i forbindelse med oppfølgingen av saken.