Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:106 (2000-2001)
Innlevert: 04.12.2000
Sendt: 05.12.2000
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 13.12.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): På Galapagos-øyene finnes verdens nest største marine verneområde. På grunn av sterk lokal motstand står driften av Nasjonalparken i området nå i fare. Darwin-stasjonen og deler av administrasjonen er ødelagt, de ansatte trakasseres og en risikerer å måtte legge ned hele virksomheten. Dermed kan også områdets biodiversitet og i særdeleshet skilpaddene stå i fare for å bli utryddet.
Vil Regjeringen ta initiativ overfor Ecuador for å sikre nasjonalparkens virksomhet og denne artens framtid?

Begrunnelse

Ifølge Environmental News Network (www.enn.com/news) er det lokale fiskere som har fått redusert sine kvoter for hummerfiske som nå har gått til angrep på Charles Darwin Research Station på Isabela for andre gang i år. Også på øyene Santa Cruz og San Cristobal har det vært opptøyer. CDRS samarbeider med ecuadorianske myndigheter og Galapagos National Park om forvaltning av det nest største marine verneområdet i verden. Samarbeidet, som omfatter overvåkning av det biologiske mangfold og administrasjon av nasjonalparken, er regulert ved lov. CDRS er også deltaker i et institusjonssamarbeid som har forvaltningsansvar for fiskerisektoren i området. Det er denne forvaltningsmyndigheten som nå har redusert hummerkvotene for å unngå overfiske. Det er nok også dette som er bakgrunnen for angrepene mot CDRS. Galapagos' totale fiskeeksport utgjør mer enn 23 % av Ecuadors eksportinntekter, noe som understreker betydningen av en bærekraftig utnyttelse av fiskeri-ressursene i et langsiktig perspektiv, - og tiltak for å sikre en fattig fiskeri-befolkning overlevelsesmuligheter i en vanskelig overgangsperiode. Utover kortsiktige tiltak for å beskytte Nasjonalparken og dens videre drift fra ecuadoriansk side, vil det etter alt å dømme være ivaretakelse av disse to hensyn som best vil bidra til å sikre Nasjonalparkens framtid på sikt.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Bevaring av artsmangfoldet i verden er et av Regjeringens viktigste prioriteringsområder i miljøspørsmål og i arbeidet for bærekraftig utvikling.

Både Norge og Ecuador er parter til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Norge vil i det videre arbeidet med oppfølgingen av denne konvensjonen være oppmerksom på den uheldige situasjonen som nå er oppstått på Galapagos-øyene. I og med at dette er et spørsmål som først og fremst reguleres i en multilateral sammenheng, er det naturlig for Norge å ta problemstillingen opp i forbindelse med det neste møtet i FN-konvensjonens vitenskapskomité i mars neste år. Ytterligere initiativ overfor Ecuador vil måtte vurderes i lys av utfallet av møtene i vitenskapskomiteen neste år.