Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:122 (2000-2001)
Innlevert: 11.12.2000
Sendt: 11.12.2000
Besvart: 15.12.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En person har 248 sykepengedager de tre siste år, men har vært 50% sykemeldt, blir regnet som helt sykemeldt. Hvis vedkommende så blir halvt uføretrygdet og ellers friskmeldt, kreves 26 uker i arbeid før det gis rett til sykepenger. Hvis en så blir syk, må en klare seg med halv uføretrygd. Alternativet for mange blir da hel trygd.
Er det mulig å tenke seg en ordning der halv sykemelding gjelder som halv sykepengedag, slik at perioden blir lenger for de som prøver å bruke restarbeidsevnen sin?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Ifølge folketrygdloven § 8-12 opphører retten til sykepenger når en arbeidstaker har vært sykmeldt i til sammen 248 dager i løpet av de siste tre år. Hver dag med delvis sykmelding teller som en dag av stønadsperioden. Ved en uføregrad på for eksempel 50% regnes ukens fem virkedager med i sykmeldingsperioden. Dersom retten til sykepenger har opphørt, må vedkommende være helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk penger fra trygden for å kunne få rett til sykepenger fra trygden på nytt. Retten til sykepenger fra arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden består imidlertid uansett om retten til sykepenger fra trygden er opphørt. Sykefravær kun i arbeidsgiverperioden avbryter heller ikke opptjeningsperioden på 26 uker for ny rett til sykepenger fra trygden.

Ifølge § 8-12 tredje ledd gjelder dette også ved gradert uførepensjon eller foreløpig uførestønad, dvs vedkommende må ha vært helt arbeidsfør med den gjenværende arbeidsevnen i 26 uker etter at pensjonen begynte å løpe. Uførepensjonen utbetales fra og med den måneden sykepengeperioden utløper. Dersom pensjonen innvilges med tilbakevirkende kraft, er det virkningstidspunktet som legges til grunn ved vurderingen av om ny rett til sykepenger er opptjent.

En person som går over fra 50% sykmelding til 50 uførepensjon må således være i arbeid i deltidsstillingen i 26 uker før vedkommende igjen får rett til sykepenger. Korte sykefravær som dekkes av arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningsperioden.

Dersom vedkommende ikke har opptjent ny sykepengeperiode, vil vedkommende ha rett til rehabiliteringspenger når hun blir sykmeldt i deltidsstillingen. Det er derfor ikke nødvendig å ta ut hel uførepensjon i slike tilfeller.

På bakgrunn av den betydelige økninger i sykefravær de senere år, mener jeg at en generell utvidelse av sykepengeperioden ved delvis sykmelding, for eksempel til 2 år ved 50% sykmelding, ikke er tilrådelig.

Jeg mener gjeldende regler gir rimelig sikkerhet mot inntektbortfall pga. sydom.

I forbindelse med oppfølgingen av Sandmanutvalgets innstilling vil jeg likevel vurdere reglene for sykepenger ved overgang til gradert pensjon.