Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:131 (2000-2001)
Innlevert: 13.12.2000
Sendt: 13.12.2000
Besvart: 20.12.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Private og stiftelser som tilbyr helsetiltak slik som det nye Pirbadet i Trondheim rammes av utilsiktede virkninger av momsreformen. Pirbadet er en stiftelse og vil derfor få moms på billetter, noe aktiviteter organisert i idrettslag unngår. Stortinget har bedt departementet komme tilbake med forslag til endringer bl.a. for å rette på slik forskjellsbehandling.
Vil finansministeren sørge for at også institusjoner som Pirbadet i Trondheim gis fritak gjennom de endringer departementet skal fremme for Stortinget?

Begrunnelse

Det nye Pirbadet i Trondheim skal stå ferdig 1. mai 2001 og avløse gamle, nedslitte anlegg. Anlegget vil være et viktig helsetiltak for Trondheims innbyggere. Gjennom momsreformen vil anlegget få moms på billetter og gi høyere priser enn publikum trolig vil akseptere.
Trondheim Pirbad vil inkludere tiltak som i andre sammenhenger vil være fritatt for moms. Pirbadet tilbyr kultur- og idrettsaktiviteter samtidig som det vil være en fornøyelsespark. Dette er et eksempel på forskjellsbehandling av ellers likeverdige tilbud ut fra organisasjonsform.
I Innst. O. nr. 24 (2000-2001) ber flertallet departementet komme tilbake til Stortinget med evt. ytterligere merverdiavgiftsfritak for bla. å rette opp i slike situasjoner. Dette er en egnet anledning til å sikre like vilkår for ellers likeverdige tilbud.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlandsk forbruk av varer og visse tjenester. For å sikre statens framtidige inntekter er det derfor viktig at både eksisterende og nye tjenesteområder blir omfattet av merverdiavgiftsplikten. Merverdiavgiftsreformen 2001 innebærer at all tjenesteomsetning omfattes av merverdiavgiftssystemet på samme måte som varer. Det er unntakene fra merverdiavgiften som krever en særskilt begrunnelse. Den prinsipielle hovedregelen er derfor at det er bedre å gi direkte og målrette støtte til prioriterte områder enn å støtte disse områdene ved at de unntas fra generell merverdiavgiftsplikt.

Merverdiavgiften er begrunnet ut fra behovet for å finansiere offentlig forbruk, investeringer og overføringer. Den er en av statens viktigste inntektskilder og bidrar til å finansiere en fjerdedel av statsbudsjettets utgifter. Det er derfor viktig for statens framtidige inntekter at lovhjemmelen nå er endret, slik at nye tjenesteområder blir omfattet av merverdiavgiftsplikten.

Omsetning og utleie av fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom er generelt unntatt fra avgiftsplikten. Det er imidlertid vedtatt avgiftsplikt for omsetning av rett til å bruke lokaler, anlegg m.v. for utøvelse av idrettsaktiviteter. Dette innebærer i utgangspunktet at det skal oppkreves merverdiavgift av inngangspenger (billetter, årskort, greenfee og lignende) til for eksempel svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner og golfbaner m.v.

Avgiftsplikten omfatter ikke bruk av slike lokaler, anlegg m.v. i regi av idrettslag og i forbindelse med aktivitetstilbud overfor medlemmer m.v. Et idrettslag skal derfor ikke oppkreve merverdiavgift ved omsetning av retten til å benytte klubbens svømmebasseng eller tennisbane m.v. En forutsetning for dette avgiftsunntaket er at omsetningen ikke skjer i vesentlig konkurranse med registrerte næringsdrivende som har tilsvarende omsetning.

Finanskomiteens flertall har i Innst. O. nr. 24 (2000-2001) avsnitt 3.2.8 bedt departementet om å vurdere nærmere avgrensinger på dette området og eventuelle ytterligere merverdiavgiftsfritak for idrettsaktiviteter og komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte. Finansdepartementet vil ta dette opp til vurdering som en del av oppfølgingen av merverdiavgiftsreformen 2001. Oppfølgingen av reformen er nå bare i startfasen, og det er derfor vanskelig å komme med noen mer inngående vurderinger i forkant av dette arbeidet.

Departementet vil arbeide videre med den type unntaksspørsmål som er reist i denne saken.