Skriftlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:138 (2000-2001)
Innlevert: 15.12.2000
Sendt: 18.12.2000
Besvart: 28.12.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Vil sosialministeren vurdere å endre bestemmelsene i folketrygdloven, slik at personer som sykmeldes mens de er arbeidsledige men fortsatt mottar lønn fra tidligere arbeidsgiver får rett til ytelser fra folketrygden fra det tidspunkt ytelsen fra tidligere arbeidsgiver opphører?

Begrunnelse

En mann ble oppsagt fra sitt arbeidssted med fratredelse 1. november 1999. Han mottok imidlertid lønn frem til 30. juni 2000. Han meldte seg på arbeidskontoret 1. november i fjor. Han ga beskjed om at han var lønnet frem til 30. juni 2000, og det ville således ikke bli aktuelt å få arbeidsledighetstrygd før etter denne datoen. Den 6. juni 2000 ble mannen sykemeldt. Han var da fremdeles arbeidsledig. Han oppdaget at han ikke ville få sykepenger fra trygdekontoret etter 30. juni (hvor han ikke lenger ville motta lønn fra sin tidligere arbeidsgiver). Han har med henvisning til folketrygdlovens § 8-47 fått beskjed om at han ikke kan få sykepenger, og at han heller ikke kan få arbeidsledighetstrygd fra 1. juli, siden han da var syk og ikke reell arbeidssøker. Først etter ett år som sykemeldt vil han ha rett til ytelser fra folketrygden. Det kan synes som om det er et hull i lovverket, som gjør at personer i slike situasjoner ikke fanges opp.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Rett til sykepenger etter bestemmelsene som gjelder for arbeidstaker faller bort når arbeidsforholdet opphører eller arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Et arbeidsforhold anses som opphørt fra den faktiske fratredelse. Som avbrudd regnes også permisjon. Yrkesaktive som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn tre måneder vil likevel ha rett til sykepenger etter bestemmelsene i folketrygdlovens § 8-47 med 65 % av inntektsgrunnlaget fra 15. dag. For å få rett til sykepenger etter denne bestemmelse må vedkommende godtgjøre inntektstap.

Personer som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller ventelønn etter tjenestemannsloven har rett til sykepenger når de blir arbeidsufør mens de er arbeidsledige. For å få rett til dagpenger må vedkommende ha tapt arbeidsinntekt. En person som har krav på lønn anses ikke å ha tapt inntekt for det aktuelle tidsrom, og har derfor ikke rett til dagpenger.

Personer som får etterlønn som et ledd i en nedbemanning er etter gjeldende regler ikke sikret rett til sykepenger under arbeidsuførhet som inntrer senere enn tre måneder etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Da slike avtaler i den senere tid er blitt mer aktuelle, er det flere som kan komme i en situasjon hvor de ikke har rett til sykepenger på tross av at de har meldt seg som arbeidssøker, men på sykmeldingstidspunktet ikke mottar dagpenger fordi de har krav på lønn. Dette kan oppfattes som urimelig, og jeg vil derfor vurdere gjeldende regelverk.