Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:140 (2000-2001)
Innlevert: 18.12.2000
Sendt: 19.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Elever som bor ved en fylkesgrense kan ofte slippe å flytte på hybel dersom de kan benytte utdanningstilbudet i nabofylket. For hjemfylket betyr det økte kostnader til kjøp av skoleplasser. Dersom elevene kan bo hjemme, betyr det sparte stipendutgifter for staten. For foreldre og elever betyr det reduserte utdanningutgifter.
Vil statsråden åpne for at reduserte statlige utgifter kan tilføres fylkeskommunene for å stimulere til kjøp av elevplasser slik at elever skal slippe å flytte på hybel?

Begrunnelse

Det er ofte vanskelig for elever og foreldre som bor i et fylke der nærmeste videregående skole ligger i et annet fylke, å akseptere at de ikke kan benytte nærmeste skole. Ved å benytte tilbudet i nabofylket kan elevene dessuten bo hjemme uten å måtte flytte på hybel som er alternativet dersom de skal benytte tilbud i hjemfylket. På grunn av oppgjørsordningen vil hjemfylket måtte kjøpe plasser i nabofylket om skoleplasser skal være tilgjengelige.
Det er viktig at en har ordninger som virker fornuftige og som folk aksepterer ut fra en samlet vurdering. Dette har også med tilliten til det politiske systemet å gjøre. Det er viktig å stimulere til kjøp og salg av skoleplasser mellom fylker. Det er ofte helt nødvendig for å opprettholde marginale tilbud.
Det er dessuten viktig at det finnes ordninger som stimulerer til kjøp og salg på tvers av fylkesgrensene der dette vil gjøre det lettere for elever å få skoleplass. I tilfeller der elevene kan bo hjemme framfor å måtte flytte på hybel er det staten som får reduserte kostnader. Dersom staten viser fleksibilitet når det gjelder bruk av økonomiske ressurser, kan det være en måte å stimulere til kjøp og salg av elevplasser på tvers av fylkesgrensene

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til ditt brev av 18. desember 2000 med forslag om at innsparte midler på stipend fra Statens lånekasse for utdanning til en del borteboende elever i videregående opplæring overføres til fylkeskommunene til kjøp av skoleplasser.

De reglene som gjelder for studiefinansiering, er i sin helhet innrettet mot støtte til enkeltindivider for å gjøre det mulig for alle å ta utdanning. Innenfor rammen av det systemet vi i dag har for studiefinansiering, er det ikke gitt åpning for å overføre eventuelle innsparinger til myndigheter, institusjoner etc.

Avgjørelsen om kjøp av skoleplasser ligger hos fylkeskommunen, som må gjøre en vurdering i hvert tilfelle. Det kan være andre hensyn enn det du nevner som fylkeskommunen vil legge vekt på, f.eks. utgifter til skyss. Jeg vil også peke på at fylkeskommunen ikke bare er kjøper, men også selger av skoleplasser.