Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:161 (2000-2001)
Innlevert: 11.01.2001
Sendt: 11.01.2001
Besvart: 23.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er stor mangel på sykepleiere. Sentralsjukehuset i Hedmark har rekruttert 8 australske sykepleiere som må vente i flere måneder på arbeidstillatelse. De har gjennomgått norskkurs og satt opp i vakter, men kan ikke begynne. Fra UDIs ledelse har det kommet forslag som kunne endret rutinene slik at kurante saker kan gå raskere.
Hvorfor blir ikke etatens egne forslag til forbedringer gjennomført raskt, slik at køene kan minske og meningsløs venting i kurante saker blir borte?

Begrunnelse

Jeg viser til kronikk skrevet av Petter Drevelin, direktør i UDI i Dagbladet 2. januar 2001, og til utallige eksempler som viser at alle saker havner i samme kø og retningslinjer og lover virker mot sin hensikt. Dette skaper store problemer for den enkelte og ikke minst skaper det store problemer for den etaten som har ansvaret for sakene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har stor forståelse for at de problemene som representanten peker på, må løses raskt. Allerede før UDI oversendte sitt brev med en rekke forenklingsforslag med sikte på kortere saksbehandlingstid i utlendingssaker, tok jeg initiativ til en gjennomgang av regelverk og prosedyrer som gjelder arbeidsinnvandring, for å legge bedre til rette for økt rekruttering av etterspurt arbeidskraft fra utlandet. Statssekretær Øystein Mæland leder en arbeidsgruppe med statssekretærer og representanter for embetsverket fra sju berørte departementer. Forslagene fra UDI som gjelder arbeidsinnvandring, vurderes i denne gruppa.

Jeg mottok UDIs brev i månedsskiftet november-desember i fjor. Jeg ber om forståelse for at departementet trenger noe tid å ta stilling til de ulike forslagene. Slik forholdet mellom departementet og UDI er regulert i utlendingslovens § 38, må endringer i behandlingen av søknader om arbeidstillatelse i all hovedsak skje gjennom lov- og forskriftsendringer som også tar tid.

I forbindelse med UDIs forslag vurderer jeg flere tiltak med sikte på effektivisering av saksbehandlingen i UDI, med særlig henblikk på redusert saksbehandlingstid. Jeg vil om få uker redegjøre for hvilke tiltak jeg i første omgang prioriterer å gjennomføre.