Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:174 (2000-2001)
Innlevert: 17.01.2001
Sendt: 18.01.2001
Besvart: 26.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke muligheter er det for å samarbeide mellom kommuner og private med hensyn til å gi et musikkskoletilbud/kulturskoletilbud?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål nr. 20 i Stortingets spørretime onsdag 13. mai 1998 fra representanten Kjellaug Nakkim til daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Statlig tilskudd til musikk- og kulturskoler blir utbetalt til kommuner som gir et kommunalt musikk- og kulturskoletilbud. Målet er å stimulere kommunene til å øke tallet på elever som får tilbud.

Tilskudd gis bare til kommunale musikk- og kulturskoler. Den enkelte kommune kan imidlertid samarbeide med private musikk- eller kulturskoler.

For å følge opp lovfestingen av musikk- og kulturskoletilbudet i kommunene ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe "Eikemoutvalget" som blant annet hadde som oppgave å komme med forslag som skal medvirke til god organisering og innholdsmessig utvikling av musikk- og kulturskoletilbudet de nærmeste årene. Utvalgets utredning ble lagt fram i 1999 og har vært ute til høring. Jeg vil komme tilbake med en redegjørelse om utredningen i en annen sammenheng.Vedlegg til svar:

KULTURSKOLEN -kunststykket i kommunenes satsing for et rikere lokalmiljø. Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Avgitt 8. februar 1999. Utvalgets leder: Odd Eikemo, Kommunenes sentralforbund.

Internettadresse: http://odin.dep.no/kuf/norsk/publ/hoeringsnotater/014005-991121/index-dok000-b-n-a.html