Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:9 (1997-98)
Innlevert: 14.11.1997
Sendt: 14.11.1997
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 21.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Tilbodet til psykiatriske pasientar er ofte dårleg i kommunar og fylkeskommunar, og køane for å få behandling er lange. I Rogaland vil fleirtalet legge ned sengeplassar, sjølv om dette vil gjere tilhøva for dei som treng behandlig verre. Kan Statsråden tilrå at dette skjer, og er det i samsvar med lovverket å gjere dette?"

Begrunnelse

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg viser til spørsmål nr. 9 til skriftlig besvarelse fra representanten Hallgeir H. Langeland til Sosialministeren i brev av 13. nov. 1997. Spørsmålet ble oversendt Helseministeren for besvarelse.

Departementets vurdering i St. meld. nr. 25 (1996-97) (psykiatrimeldingen) var basert på en rapport utarbeidet av NIS. Konklusjonen i rapporten var bl.a. at det ikke var noen generell mangel på institusjonsplasser i psykisk helsevern. Det er imidlertid fylkesvise variasjoner. Det er behov for en gjennomgang av situasjonen i det enkelte fylke, med mulighet for statlig støtte til omstrukturering og styrking i overensstemmelse med nasjonale målsetninger for organisering av tjenestetilbudene. Det er derfor foreslått å opprette et særskilt statlig tilskudd til omstrukturering og utbygging av fylkeskommunale spesialisthelsetjenester. Tilskuddet skal bidra til å utvikle det fylkeskommunale psykiske helsevernet i tråd med overordnede nasjonale målsetninger.

Sosialkomiteen sluttet seg i sin innstilling (Innst. S. nr. 258- 1996-97) til forslaget om et særskilt omstruktureringstilskudd. Dette er fulgt opp i forslaget til statsbudsjett for 1998. Komiteen pekte også på at det inntil videre er helt nødvendig å opprettholde eksisterende institusjonsplasser, og ba departementet om å ta et ansvar for at nedleggelser ikke skjer.

Departementet har ved tildeling av øremerkede midler til fylkeskommunene i 1997 stilt som vilkår for tildeling at det øremerkede tilskuddet nyttes på en måte som for den enkelte fylkeskommune gir en reell aktivitetsøkning i forhold til den aktivitet som allerede drives, jfr. rundskriv I-4-97. For aktive behandlingsplasser (døgn- og dagplasser i psykiatriske sykehus, sykehusavdelinger, distriktspsykiatriske sentre e.l.) forutsatte departementet som hovedregel at midlene skal gi en økning i antall behandlede pasienter.

Disse forutsetninger vil bli videre fulgt opp i forbindelse med fylkeskommunenes rapportering for bruk av de øremerkede tilskuddene for inneværende år. Forutsetningene vil også bli lagt til grunn for tildeling av midler i 1998.

I forbindelse med tilskuddet til omstrukturering vil jeg be fylkeskommunene om ikke å redusere plasstallet uten at dette inngår i en helhetlig vurdering, eller plan for den enkelte fylkeskommunes samlede psykiske helsevern. En slik helhetlig vurdering vil være nødvendig som underlag for søknader fra fylkeskommunene som er forutsatt lagt til grunn for tildeling av omstruktureringsmidler.

Det foreligger ikke lovhjemmel for at statlige myndigheter kan gripe inn. Statens styringsmidler vil derfor først og fremst være av økonomisk art, jfr. hva som er påpekt over.