Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:197 (2000-2001)
Innlevert: 29.01.2001
Sendt: 30.01.2001
Besvart: 06.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Statens lånekasse for utdanning gir i dag ikke stipend eller lån for norske elever som tar videregående utdanning i utlandet, med mindre dette er del av visse "organiserte" utvekslingsopplegg.
Vil statsråden medvirke til at elever som tar videregående opplæring på skoler i utlandet som oppfyller kvalitetsmessige krav, uten å komme inn under spesielle utvekslingsopplegg, kan få samme lån og stipend som elever som er borteboere fra hjemstedet innenfor Norges grenser?

Begrunnelse

Stadig flere norske elever/studenter tar deler av sin utdannelse i utlandet. Dette er positivt og nødvendig i en verden med stadig mer økonomisk, sosial og kulturell kontakt på tvers av landegrensene.
I denne sammenhengen er det et paradoks at Lånekassen tilbyr gode støtteordninger til elever som tar videregående opplæring i utlandet som del av et "organisert" utvekslingsopplegg, men ikke gir noen rettigheter overhode til elever som ikke er del av slike ordninger.
En naturlig løsning for de elevene som ikke kommer inn under utvekslingsopplegg som gir rett på spesiell støtte, ville være å gi samme lån og stipend til elever i videregående opplæring som er borteboere fra hjemmet, uavhengig av om dette skjer i Norge eller i utlandet. Dette vil være naturlig sett på bakgrunn av at det både er ønskelig og viktig at flere norske elever får deler av sin utdanning internasjonalt. En slik ordning vil ikke medføre vesentlig økte kostnader for Lånekassen, men bidra til å motvirke forskjellsbehandling av ungdom på bakgrunn av foreldrenes økonomi.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det kan i dag gis støtte fra Lånekassen til norske elever som tar videregående opplæring i utlandet når de følger sine foreldre som er i norsk utenrikstjeneste, i tjeneste for misjon eller for utviklingsland, i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon, i tjeneste i utlandet for norsk næringsliv eller er bosatt i utlandet på grunn av sykdom.

Det kan også gis støtte til å ta utdanning ved United World Colleges verden over og til å ta videregående opplæring ved en rekke skoler i Frankrike som en del av kultursamarbeidet mellom Norge og Frankrike. I tillegg kommer muligheten for å få støtte til å ta deler av videregående opplæring i utlandet som utvekslingselev eller i et samarbeid mellom norsk og utenlandsk videregående skole når eleven ikke taper tid i forhold til å ta utdanningen hjemme.

Som ovenstående viser er det relativt god adgang til å få støtte fra Lånekassen til å ta videregående opplæring i utlandet.

Da St.meld. nr. 19 (1996-97) om utdanning i utlandet ble lagt fram var en samlet komité positiv til større adgang til utveksling og at flere elever kunne få støtte fra Lånekassen, jf. Innst. S. nr. 173 (1996-97). Som en følge av den behandlingen ble bl.a. etablert en prøveordning med støtte til elever som deltar i utvekslingsprogrammer et år og som ikke blir forsinket i det treårige løpet i videregående skole. Den ordningen skal evalueres etter at den har virket i tre år våren 2002.

En generell åpning for å få støtte til videregående opplæring i utlandet ble ikke drøftet i innstillingen. Kostnadene forbundet med det ville være meget store, selv om det ble gitt støtte som til borteboende elever i Norge fordi disse kan få et stipend på over kr 30 000 som ikke er behovsprøvd i forhold til foreldrenes økonomi. Det er egne kriterier som må oppfylles for å få støtte som borteboer mens man tar videregående opplæring i Norge. Dette må også sees i sammenheng med at eleven normalt skal tilbys videregående opplæring i den fylkeskommunen vedkommende bor i.

Spørsmålet om støtte til videregående opplæring i utlandet vil bli et tema i oppfølgingen av innstillingen fra Aamodt-utvalget. Det tas sikte på å legge fram en sak til Stortinget om finansiering fra Lånekassen til elever i videregående opplæring, herunder i utlandet, i løpet av 2001.