Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:199 (2000-2001)
Innlevert: 30.01.2001
Sendt: 31.01.2001
Besvart: 12.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Aftenposten presenterer 30. januar en artikkel om helt unødvendig komplisert regelverk og regeltolkning ved bruktbilimport for nordmenn som har vært bosatt i utlandet. Blant annet nekter tollvesenet import av biler til Norge på grunn av EU-krav, mens samme bil uten problemer blir importert og registrert i EU-landet Sverige.
Hva vil finansministeren gjøre for å forenkle dette regelverket og sikre en mer serviceinnstilt praktisering?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg har merket meg at det har vært en del henvendelser og oppslag på dette området den siste tiden. Både fra media og privatpersoner er det stilt spørsmål ved praktiseringen av regelverket for import av biler i forbindelse med eierens flytting til Norge. Flere har også kommet med forslag til endringer.

Finansdepartementet har allerede satt i gang et arbeid med å vurdere forenklinger i regelverket for biler som innføres i forbindelse med eierens flytting til Norge. Toll- og avgiftsdirektoratet arbeider med et regelverksprosjekt der en arbeidsgruppe skal foreta en gjennomgang og revisjon av regelverket for flyttebiler. Det tas sikte på å finne forenklinger som både ivaretar administrative og brukervennlige behov. Arbeidet er gitt prioritet.

Når det gjelder den praktiske håndteringen av disse sakene, kan jeg orientere om at tollkontorene nå gjennomgår rutinene innenfor dagens regelverk for å kartlegge forbedringspunkter med hensyn til service for publikum. Toll- og avgiftsdirektoratet vil samle tjenestemenn fra alle landets tolldistrikter på et seminar for å sikre at reglene gis en enhetlig praktisering. Videre vil direktoratet ta kontakt med Vegdirektoratet angående spørsmål om forbedringspunkter i de samlede rutinene og publikumsbehandlingen ved fortolling, avgiftsoppkreving og registrering av motorkjøretøy innført som flyttegods.