Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:201 (2000-2001)
Innlevert: 31.01.2001
Sendt: 01.02.2001
Besvart: 09.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): I Lunners kommuneplan 2000-2011 er det åpnet for utbygging av i alt 106 hytter i LNF-områder. Disse utbyggingene er i konflikt med nasjonale friluftsområder (Marka), og mange ligger nær verna vassdrag. Planstatus synes verken å være i samsvar med foreslått arealbruk eller plan- og bygningsloven.
Oppfatter miljøvernministeren de omtalte delene av Lunners kommuneplan som juridisk gyldig og vil hun foreta endringer i planen slik at de nasjonale natur- og friluftsinteressene ivaretas?

Begrunnelse

Ingen har fremmet innsigelser til de foreslåtte hytteområdene. Det synes som de regionale myndighetene ikke har ivaretatt nasjonale natur- og friluftsinteresser i planprosessen.
Områdene er lagt ut som LNF-områder med adgang til spredt fritidsbebyggelse jf. plan- og bygningsloven § 20-4, 2. ledd bokstav c.
Av de aktuelle hyttene er 46 lokalisert i området omkring Mylla i Nordmarka, og resten i området Romeriksåsene/Hadelandsåsene.
I alt 46 av disse hyttene ligger i virkeområdet for markaforskriften (Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner; Marka). Av områdene ligger også 6, med i alt 69 hytter, i virkeområdet til de rikspolitiske retningslinjene for verna vassdrag.
Planen åpner i realiteten for utbygging av hyttefelt, uten at kommuneplanen angir arealbruken byggeområde. F. eks. åpnes det for bygging av 25 hytter på et ca. 40 daa stort areal like ved innsjøen Skjerva (verna vassdrag), og dette innebærer i praksis at arealet ikke kan opprettholdes som LNF-område.
Plan- og bygningslovens § 23 nr. 1 pålegger utarbeidelse av reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. § 23 nr. 1 synes å være brutt for de største av disse LNF-områdene med høyest utnyttingsgrad. Spørsmålet da er om plan- og bygningsloven går foran Lunners kommuneplan.
Oslo og Omland Friluftsråd har tatt opp saken gjennom brev til fylkesmannen og Miljøverndepartementet tidligere, men har ikke fått tilfredsstillende svar på disse spørsmålene.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Lunner kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 1999-2010 i møte 29.06.00. Det foreligger innsigelse mot forslag til golfbane ved Kjevlingen. Det er ikke oppnådd enighet ved mekling og planen vil derfor bli oversendt Miljøverndepartementet til sluttbehandling. Vi har ennå ikke mottatt planen, og har derfor ikke grunnlag for å vurdere om den delen av planen som omfatter hyttebygging i LNF-områder er juridisk gyldig.

For de områdene som ikke omfattes av den konfliktfylte golfbanen, er planen egengodkjent. Det er kommunen som ansvarlig planmyndighet som har ansvaret for at det er foretatt riktig lovanvendelse. Staten ved fylkesmannen eller departementet foretar ikke rutinemessig legalitetskontroll av egengodkjente planer. Dersom det forekommer feil lovanvendelse på enkelte områder, så vil ikke planen ha rettsvirkning for vedkommende område/forhold. Så lenge det ikke dreier seg om reelle interessemotsetninger i forhold til viktige regionale eller nasjonale arealbruksinteresser, kan kommunestyret rette opp eventuelle formelle feil ved et nytt kommunestyrevedtak.

Jeg oppfatter at det sentrale poenget i spørsmålet er om kommunestyrets vedtak angående hyttebygging er forenlig med viktige regionale eller nasjonale friluftslivsinteresser.

For å svare på dette vil jeg vise til brev fra miljøvernministeren til fylkesmennene i Oslo og Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold av 03.04.86 om planbehandlingen av Marka, og til Miljøverndepartementets kart med forslag til arealdisponeringsgrense for Marka av 21.03.86. Grenseforslaget omfatter markaområder av nasjonal og regional friluftsinteresse i Oslo og nærliggende kommuner. Det ble forutsatt at markagrensa innarbeides i kommuneplanenes arealdel i de berørte kommunene. Dette er gjennomført med kun noen mindre justeringer i forhold til departementets forslag.

På bakgrunn av kartkopier med utsnitt av kommuneplanen for Lunner som fulgte en henvendelse til departementet fra Oslo og omland friluftsråd av 02.01.01, går det fram at den planlagte hyttebyggingen ikke ligger innenfor markagrensa slik den er definert av Miljøverndepartementet. Vi har heller ikke planer om å utvide markagrensa for denne regionen.

Den framtidige politikken for bymarkene vil bl.a. bli drøftet i en stortingsmelding om friluftslivet som Regjeringen vil legge fram i vårsesjonen.

I forbindelse med planprosessen har fylkesmannen i Oppland vurdert den planlagte hyttebyggingen i forhold til de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag. Fylkesmannen har kommet til at det ikke er grunnlag for å fremme innsigelse ut fra nasjonale vassdragsinteresser. Jeg finner ikke grunnlag for å overprøve fylkesmannens skjønn i denne sammenheng. Det er viktig å være klar over at disse retningslinjene ikke angir noe generelt byggeforbud langs verna vassdrag. Retningslinjene legger derimot opp til en differensiert forvaltning som avklares gjennom de kommunale planprosesser etter plan- og bygningsloven.

Så snart departementet har mottatt kommuneplandokumentene fra Lunner kommune, vil vi kunne vurdere nærmere de juridiske forholdene som påpekes og besvare henvendelsen fra Oslo og omland friluftsråd.