Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:209 (2000-2001)
Innlevert: 01.02.2001
Sendt: 02.02.2001
Besvart: 12.02.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): En familie med et sterkt handikappet barn har måttet sende barnet i institusjon. Familien hadde mens barnet bodde hjemme, fått innvilget søknad om spesialkjøretøy. De mistet retten til spesialkjøretøy, da barnet flyttet til institusjonen. Institusjonen disponerer ikke slikt kjøretøy.
Hvordan kan denne familien få beholde muligheten til å hente barnet hjem i helger, besøke familie andre steder i landet og reise på ferie med datteren?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Det kan ytes et rente- og avdragsfritt lån til bil fra folketrygden til funksjonshemmede barn for å avlaste familien, i tilfeller hvor barnets funksjonshemming medfører en særlig stor pleiebyrde, og derved bidrar til å hindre innleggelse i helseinstitusjoner.

Dersom barnet legges inn på institusjon er ikke vilkårene for stønad til bil lenger tilstede og det skal foretas et gjeldsoppgjør. Gjeldsoppgjøret skjer ved at det brukte kjøretøyet leveres inn til folketrygden.

Ifølge Rikstrygdeverket vil personer som er innlagt i langtidsinstitusjoner vanligvis få dekket sitt transportbehov av institusjonen. Barnebolig likestilles med institusjon. Kommunen plikter å sørge for trivselstiltak for institusjonsbeboere, herunder transport.

Det kan reises spørsmål om det er mulig å dekke transportbehovet for barnet i en tilvenningsperiode etter at det er lagt inn på institusjon. Jeg vil ta dette spørsmålet opp med Rikstrygdeverket.