Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:211 (2000-2001)
Innlevert: 02.02.2001
Sendt: 02.02.2001
Besvart: 13.02.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Dagsavisen 31. januar 2001 påstår direktør Mæland i OBOS at Husbanken forlanger at de skal kaste ut flere barnefamilier ved omgjøring av utleieboliger til ungdomsboliger. Beboerne opplyser at sosialkontoret har gitt informasjon om at botilbudet de kan få er hospits for voksne og fosterhjem for barna. Dette er fullstendig uakseptabelt.
Hva vil statsråden gjøre i forhold til utsagnene om press fra Husbanken og med den akutte situasjonen for disse barnefamiliene?

Begrunnelse

Leilighetene var bygget som utleieboliger til ungdom i 1990. Husbankens regelverk da tilsa at beboerne skulle være under en viss alder. Imidlertid har ikke dette vært praktisert og vesentlig eldre leietakere har bodd i boligen i mellomtiden. Det går heller ikke fram av leiekontraktene at det er klausuler om fraflytting ved oppnådd aldersgrense på leieforholdet.
På direkte forespørsel til Husbanken bekrefter de at regelverket rundt de opprinnelige lån til dette prosjektet har retningslinjer om alder, men at det ikke har vært kontakt mellom Husbanken og OBOS om forståelsen av dette nå eller noe påtrykk fra Husbanken til å foreta utkastelse med begrunnelse i disse reglene.
I praksis betyr en utkastelse at noen yngre familier eller enslige kommer inn,- og at barn kastes ut. Dette bedrer ikke situasjonen for unge og vanskeligstilte. At nye familier og barn havner på gata er uakseptabelt og bare bekrefter behovet for en langt større beholdning billige utleieboliger til regulerte lave leier.
Det er kommunen som har ansvar for å tilby bolig, men statens regelverk rundt slike lån, husleieloven og statsrådens engasjement i boligsaken tilsier at det må reageres og at det må tas initiativ også fra statens side til å finne en akseptabel løsning på denne saken.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Prosjektet som er omtalt i Dagsavisen ble sammen med en lang rekke andre utleieboligprosjekter på slutten av 1980-tallet og i begynnelsen av 1990-tallet fullfinansiert i Husbanken med 70 pst. oppføringslån og 30 pst. utleielån.

Ordningen med utleielån ble innført 1. juli 1987 og eksisterte fram til den ble avløst av en egen tilskuddsordning for utleieboliger i 1994. Utleielånet var et sentralt virkemiddel i en satsing for å få bygd flere utleieboliger for unge og vanskeligstilte. Formålet med ordningen var å skape et sosialt forsvarlig utleietilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet blant ungdom, enslige, flyktninger og andre. Boligene skulle være et tilbud til grupper som i en viss livsfase ikke hadde inntekter til å kjøpe egen bolig, men som senere kunne være i stand til det. Det var forutsatt at boligene skulle være gjennomgangsboliger med begrenset botid fra 3 til 5 år. Det ble i de generelle retningslinjene fra Husbanken ikke stilt krav om at beboerne skulle være under en viss alder ved innflytting eller at de måtte flytte når de nådde en bestemt alder. Utleielånet var rente- og avdragsfritt i 10 år.

Disse forutsetningene ble lagt til grunn for Husbankens lånetilsagn til utleieprosjektet på Stallerudlia i Oslo. Tilsagnet ble gitt 27.04.89 til Stiftelsen Utleieboliger i Oslo. Ifølge Husbanken ble det i tråd med forutsetningene ikke stilt krav fra Husbanken om aldersgrense i forbindelse med prosjektet. Husbanken opplyser imidlertid at det i lånesøknaden fra stiftelsen er oppgitt en aldersgrense på 30 år. Dersom det eksisterer en slik aldersgrense, er den i så fall nedfelt i stiftelsens egne vedtekter. Stiftelsen ble for øvrig underlagt OBOS Utleieboliger AS i fjor.

Jeg er helt enig med deg i at situasjonen som familiene har havnet i og at alternativene som tilbys dem, hvis det er riktig det som står i Dagsavisen, er uakseptable. I denne saken vil det være formålstjenlig om OBOS og Oslo kommune, som rette instanser, i fellesskap finner fram til løsninger for de av husstandene som ikke er i stand til å klare dette på egenhånd. Verken OBOS eller Oslo kommune har så vidt meg bekjent tatt saken opp med Husbanken, men Husbanken ville neppe hatt innsigelser mot en løsning som f.eks. innebærer at familiene får ny leiekontrakt, selv om det generelle regelverket som nevnt setter begrensninger når det gjelder botid. Denne regelen har jo som det framgår av artikkelen vært omgått tidligere. Jeg kan derfor ikke se at det foreligger noe press fra Husbanken i denne saken.

Dersom en forlengelse av leiekontrakten av en eller annen grunn er vanskelig å få til, kan flere løsninger tenkes. Kommunen kan f.eks. tilby lån og tilskudd slik at familiene kan etablere seg i egen bolig. Siden det her dreier seg om barnefamilier med lav inntekt antar jeg at de kan få bostøtte. Dersom betalingsevnen er så dårlig at lån ikke kan betjenes, kan kommunene tilby kommunal utleiebolig, eller hjelpe husstandene med å skaffe utleiebolig på det private utleiemarkedet som kommunen evt. kan garantere for.