Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:222 (2000-2001)
Innlevert: 09.02.2001
Sendt: 12.02.2001
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 19.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Selv om Norge har investert store summer i deltakelse i satellittprogrammer innen ESA-samarbeidet, har SFT i år ikke budsjett til engang å opprettholde en meget begrenset kyst og oljefeltovervåkning. Dette er urovekkende for kysten, hvor debatten i dag ikke minst er knyttet rundt en økende skipstrafikk.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke nødvendig satellittbasert overvåkning av norskekysten?

Begrunnelse

Norge er blitt et foregangsland innen utvikling og etablering av teknologi for overvåkning av store havområder og kystfarvann ved bruk av satellittbilder. Ved bruk av FOU-midler har SFT bidratt til utviklingen av satellittbasert overvåkning av oljeforurensing. Tjenesten er operativ ved Tromsø Satellittstasjon, som bl.a. leverer tjenester til andre kystnasjoner.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg viser til spørsmål nr. 222 sendt olje- og energiminister Olav Akselsen fra representant Ivar Kristiansen vedrørende satellittbasert overvåkning av norskekysten. Henvendelsen er oversendt til miljøvernministeren som rette vedkommende.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har deltatt aktivt i utviklingen av satellittbasert overvåkning av oljeforurensning. Dette arbeidet har lagt grunnlaget for utviklingen av kommersielle satellittjenester, som i dag ivaretas av Tromsø satellittstasjon.

Satellittovervåkning gir en god indikasjon på bølgedempende effekter (olje), uavhengig av dagslys, skyer og dårlig vær. Overvåkning med satellitt vil kunne sikre overvåking av de havområder som ligger langt fra land og som dermed er kostbare å nå med fly.

Satelittovervåkning kan identifisere "mulige forurensninger", som deretter kan benyttes for optimalisering av etterfølgende flytokt. Oljeutslipp fra faste installasjoner offshore kan overvåkes med satellitt.

Radarsatellitter kan ikke erstatte flyets mulighet til å identifisere, foreta samtale med forurenser eller å fremskaffe juridisk holdbare bevis for et ulovlig utslipp. Satellittovervåkning kan derfor ikke erstatte flyovervåkning. Satellittovervåkning er imidlertid et meget godt supplement til flyovervåkingen, både for å effektivisere og ikke minst øke overvåket sjøareal av kyst og havområder. Nye satellitter er planlagt i nær fremtid, og nå kommer ENVISAT som gir enda bedre miljøtjenester. Dette gir også større og hyppigere dekning av våre kyst- og havområder. Radarsatellitteknologi er norsk satsningsområde i ESA.

Utfra en samlet vurdering av bruken av budsjettmidler i forhold til nytten, har SFT prioritert å opprettholde flyovervåkingen på dagens nivå, på bekostning av satellittjenesten. Dette er på grunn av satellittovervåkningens begrensninger mot verifisering av kilde, mengde olje etc.

Regjering vil på bakgrunn av de havariene som har forekommet den siste tiden, foreta en systematisk gjennomgang når det gjelder både forebyggende og skadebegrensende tiltak for å få en akseptabel beredskap mot akutt forurensning. I dette arbeidet vil det også foretas en gjennomgang av dagens overvåkning av norskekysten.

Statens forurensningstilsyn har nylig gjennomført en omfattende miljørisiko- og beredskapsanalyse av statens oljevernberedskap. Hensikten med analysen har vært å klargjøre om den statlige beredskapen overfor større tilfeller av akutt forurensning er tilstrekkelig utfra den miljørisiko som oljesøl fra skipsfarten representerer. Miljøverndepartementet mottok rapporten i midten av januar i år. Statens forurensningstilsyn kommer her med forslag til hvordan statens beredskap mot akutt oljeforurensning bør utvikles i årene fremover basert på analysene som nå er gjennomført. Forslagene fra Statens forurensningstilsyn går både på mer oljevernutstyr, opplæring og øvelser og en endret organisering. Departementet har bedt Statens forurensningstilsyn sende forslagene ut på høring og vil gå grundig gjennom rapporten og uttalelsene til denne, før det tas en beslutning om hvilke tiltak som bør gjennomføres.

Forslaget fra Statens forurensningstilsyn vil sees i sammenheng med den systematiske gjennomgangen Regjeringen nå har satt i gang. Jeg vil komme tilbake utover året med forslag til hvordan dagens beredskap kan forbedres. Dette vil også innebære forslag av budsjettmessig karakter, uten at jeg i dag kan foregripe dette noe nærmere.