Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:235 (2000-2001)
Innlevert: 20.02.2001
Sendt: 20.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Ifølge medieoppslag har Posten BA foreslått en forenkling i fortollingen av småsendinger fra utlandet. Dette forslaget vil kunne gjøre innførsel av småsendinger betydelig enklere, raskere og rimeligere. Det er videre fremkommet opplysninger om at finansdepartementet går imot denne ordningen.
Kan finansministeren redegjøre for denne saken, og hvis de opplysninger som er kommer fram er korrekte, ta en ny vurdering av dette forenklingsforslaget?

Begrunnelse

Dersom finansdepartementet ikke ønsker en forenkling av hensyn til faren for manglende gebyrinntekter, vil jeg minne om at mva. på småsendinger ble innført for å beskytte norske arbeidsplasser innen bl.a. fotobransjen, ikke for å øke statens inntekter. Når bl.a. utenlandske fotobedrifter ikke lenger kan annonsere priser som ligger ca. 20% under konkurrerende norske, er det opprinnelige målet ivaretatt.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Posten Norge BA foreslo en forenkling i fortollingen som hovedsakelig gikk ut på at postordrepakker fra utlandet med verdi under 200 kroner skulle kunne sendes direkte til mottaker i Norge. Det skulle da være mottakers plikt å deklarere varen overfor tollvesenet og å innbetale påløpt toll og avgift.

Finansdepartementet kunne ikke gå inn for dette forslaget av kontrollmessige hensyn. Jeg anser det uheldig å ha en ordning som innebærer at tollvesenet må reise hjem til mottaker for å kontrollere varen de har mottatt. Jeg er av den oppfatning at det i stedet bør arbeides for en fremtidsrettet løsning, der også varesendinger med verdi over 200 kroner omfattes av et enklere og billigere fortollingssystem. Faren for manglende gebyrinntekter har ikke vært noe hensyn fra departementet i denne saken.

Som kjent vil Finansdepartementet fra 1. mars 2001 endre regelverket, slik at varer som er et ledd i postordresalg vil være unntatt fra innførselsmerverdiavgift dersom de har en verdi under 200 kroner. Jeg anser dermed saken så langt for løst, for så vidt gjelder småsendingene.

Arbeidet med å finne en langsiktig og fremtidsrettet løsning for fortollingsrutiner som også omfatter sendinger med verdi over 200 kroner vil imidlertid fortsette i departementet med høy prioritet. Jeg har tro på at vi skal finne gode løsninger på dette området.