Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:237 (2000-2001)
Innlevert: 20.02.2001
Sendt: 21.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Randsfjordfergen i Gran kommune binder sammen Rv 34 og Rv 245 (Horn - Tangen). Kaianlegget er også en del av riksvegnettet, mens driftsunderskuddet belastes Gran kommune.
Er det vanlig praksis at en kommune skal dekke underskuddet på ferger som går mellom to riksveger eller er dette ett statlig ansvar?

Begrunnelse

Randsfjordfergen går i dag mellom Tangen og Horn i Oppland Fylke. Fergen frakter ca. 53 000 passasjerer og 21 000 kjøretøyer årlig. Eneste tilskudd er 100 000 kroner ifra Oppland fylke, enda ingen av veiene er fylkesveier. Fergen binder derimot to riksveger sammen og er en viktig forbindelse fra Nes i Ådal til Bjoneroa og ferje over Randsfjorden. Fergen binder sammen lokalsteder på begge sider av Randsfjorden og uten fergen vil alle trafikk få meget lang omkjøringsveg om Jevnaker. Dette vil være uholdbart for lokalsamfunn og arbeidspendling i området. Driftsunderskuddet som Gran kommune i dag dekker er på omlag 1 mill. kroner. Randsfjordfergen er i dag Norges eneste regulære helårsferge på innsjø.
Det ville være av interesse å få vite om det er vanlig at driftsunderskudd på ferger som går mellom to riksveger dekkes av kommunene andre steder i landet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Både i 1979 og i 1988 har tverrsambandet mellom riksveg 34 (tidligere Rv 35) på østsiden av Randsfjorden og E16 (tidligere E68) ved Sperillen (Bjonevika) inkl. ferjesambandet Horn-Tangen blitt søkt tatt opp som riksveg. Begge gangene ble søknadene avslått. Begrunnelsen for avslagene var at sambandet har mest lokal interesse. Trafikken på tverrsambandet mellom Bjoneroa på vestsiden av Randsfjorden og Bjonevika var i tillegg liten (årsdøgntrafikk (ÅDT) mindre enn 200). Videre fant en at sambandet heller ikke oppfylte de krav til befolkningsgrunnlag som stiltes for opptak som riksvegsamband.

Vegdirektoratet opplyser at trafikken på fylkesvegen mellom Bjoneroa (Rv 245) og Bjonevika (E16) fortsatt er under 200 ÅDT, og for ferjesambandet er trafikken ca. 55 kjøretøy pr. døgn og 150 passasjerer pr. døgn. Ferjekaiene og tilførselsvegene fra hhv. Rv 34 på østsiden av Randsfjorden og Rv 245 på vestsiden av Randsfjorden er fylkeskommunale. Jeg har videre fått opplyst fra Vegdirektoratet at ferjesambandet er spesielt i nasjonal sammenheng ved at det går mellom to riksveger (Rv 34 og Rv 245 på hver side av Randsfjorden). Sambandet tjener imidlertid ikke i særlig grad som sammenknytningsåre for trafikkstrømmene på de to riksvegene, jf. opplysningene ovenfor om at trafikken i sambandet er liten.

Sambandet synes fortsatt å ha mest lokal interesse. Dette understrekes også av at sambandet er et kommunalt samband og ikke tatt opp av Oppland fylkeskommune som et fylkeskommunalt samband. Vegdirektoratet konkluderer med at det ikke kan se at det har fremkommet nye opplysninger som endrer tidligere standpunkt til spørsmålet om å omgjøre sambandet til et riksvegsamband. Det synes ikke å være grunnlag for å omgjøre Vegdirektoratets vurdering av spørsmålet.