Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:247 (2000-2001)
Innlevert: 27.02.2001
Sendt: 27.02.2001
Besvart: 05.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket for bostøtte slik at den utbetales til den enkelte for det tidsrommet vilkårene for støtte er oppfylt?

Begrunnelse

Jeg vil vise til at regelverket for bostøtte er knyttet opp til tre situasjonsdatoer i året der vilkår for bostøtte må være oppfylt for at bostøtte kan utbetales. Dersom vilkårene for bostøtte blir oppfylt i mellomliggende tidsperiode, må man altså vente til neste situasjonsdato før en får rett til bostøtte. Dette finner jeg meget uheldig, ikke minst på grunn av de høye husleiene som er i de nye omsorgsboligene. Mange eldre, især enslige kvinner, har meget lave pensjoner. Disse vil de første månedene komme i en meget vanskelig situasjon dersom de flytter inn på et ugunstig tidspunkt i forhold til Husbankens regelverk.
Jeg er kjent med at regelverket er slik at dersom man mister retten til bostøtte i en mellomliggende periode vil bostøtten løpe uendret perioden ut. Det beste for bostøttemottakeren vil være at bostøtten løper i det tidsrommet en har krav på den. Dette vil trolig føre til de samme kostnader som i dag.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ved innføringen av den statlige bostøtteordningen ble det lagt vekt på at ordningen skulle være billig og enkel å administrere, både for kommunene og for staten. På denne bakgrunn er det lagt vekt på at Husbanken i stor grad benytter eksterne registre som lignings- og folkeregistre. Dette gjør at Husbanken må ha situasjonsdatoer hvor de får inn opplysningene fra disse registrene. Endringer fra denne dato og fram til neste situasjonsdato vil ikke bli tatt hensyn til ved bostøtteberegningen. I de tilfeller enkelte beboere har fått betalingsproblemer i påvente av første utbetaling av bostøtte har dette ofte blitt avhjulpet enten ved kommunale bostøtteordninger eller over det ordinære sosialhjelpsbudsjettet.

Jeg har imidlertid forståelse for den problemstillingen som reises. For mange kan det være et problem at de flytter inn i en dyrere bolig etter at situasjonsdatoen for bostøtten er utløpt og at de dermed må vente til neste bostøttetermin med å søke. Jeg vil derfor vurdere hensiktsmessigheten av å få til hyppigere utbetalinger av bostøtte. Samtidig som det må ses nærmere på administrative og tekniske rutiner som gjør at opplysningene fra registrene blir ajourført oftere.