Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:250 (2000-2001)
Innlevert: 28.02.2001
Sendt: 28.02.2001
Besvart: 05.03.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Mener Regjeringen det er forsvarlig at statsbedriften Telenor nekter å svare Meglerforbundets etiske råd på spørsmål rundt børsnoteringen av Telenor, og mener departementet at en generell holdning der meglers oppdragsgiver nekter å svare på henvendelser fra bransjens etiske råd bidrar til å styrke arbeidet for god meglerskikk og høy yrkesetikk?

Begrunnelse

Jeg viser til at det har vært reist kritiske spørsmål mht. om forskrifter og etiske kjøreregler har vært fulgt i forbindelse med børsnoteringen av Telenor og at meglerforbundets etiske råd har grepet fatt i saken.
Rådet er opprettet for å sikre god yrkesetikk i meglerbransjen,- i tråd med hva myndighetene har oppfordret bransjen til.
Likevel nekter såvel eierrepresentant, Nærings- og handelsdepartementet, og Telenor å avgi uttalelse til det etiske rådet.
Rådets leder, professor Geir Woxholth, uttaler at det er første gang rådet opplever at oppdragsgiver til megler nekter å svare på henvendelse.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Meglerforbundets etiske råd utfører en viktig oppgave, og Nærings- og handelsdepartementet støtter dette arbeidet. Meglerforbundets etiske råds oppgave er å behandle spørsmål om tolkning og forståelse av forbundets etiske normer, samt å undersøke om det foreligger brudd på de etiske normer, herunder om gjeldende lovgivning er overholdt av forbundets medlemmer.

Forholdet i denne saken er at meglerforbundets etiske råd først rettet en henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet der departementet ble bedt om å besvare 10 konkrete spørsmål knyttet til gjennomføringen av delprivatiseringen og den offentlige kapitalforhøyelsen i Telenor ASA sett i lys av de opplysninger som ble gitt i prospektet for transaksjonen. Departementet anmodet forbundet om å rette eventuelle henvendelser i sakens anledning til Telenor ASA, ettersom det er og skal være selskapet som framstår som formelt ansvarlig for innholdet i prospektet overfor allmennheten.

Telenor på sin side framholder at det ikke er dekkende at selskapet har nektet å svare på spørsmål. Telenor har overfor rådet vist til redegjørelse gitt av hovedtilrettelegger DnB Markets, som selskapet ikke så særskilt grunn til å komme med egne utfyllende kommentarer til. Dersom Telenor skulle besvart de 10 spørsmålene utover henvisningen til innholdet i redegjørelsen fra DnB Markets, ville svarbrevet, basert på spørsmålenes karakter i forhold til transaksjonens faktiske organisering, på mange måter blitt en repetisjon av denne redegjørelsen slik Telenor oppfattet det. Telenor antok at det ikke var nødvendig for rådets behandling av saken overfor DnB Markets å få en til dels tilsvarende redegjørelse fra Telenor, og anså det derfor tilstrekkelig å vise til svaret fra DnB Markets.