Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:262 (2000-2001)
Innlevert: 06.03.2001
Sendt: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Jeg viser til spørsmål av 27. februar 2001 til justisministeren vedr. opprettelse av aksjetilsyn (vedlagt). Justisministeren svarer 2. mars at det forslag Justisdepartementet har til vurdering er begrenset til brudd på aksjelovens bestemmelser, mens de bestemmelsene som regulerer finans- og aksjemarkedet, herunder innsidehandel, hører under Finansdepartementet.
Hva vil finansministeren gjøre for å bedre kontroll og regulering av finans- og aksjemarkedet, spesielt i forhold til innsidehandel?

Vedlegg til spørsmål:

Skriftlig spørsmål nr. 248 (2000-2001) med svar fra stortingsrepresentant Terje Johansen til justisministeren.
Internett-adressen: http://www.epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=21819&vismeny=

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Finansdepartementet arbeider for tiden med en proposisjon med forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om forbud mot ulovlig innsidehandel og andre regler til forebyggelse av slike handler. Formålet med endringene er å effektivisere, klargjøre og skjerpe forbudet mot ulovlig innsidehandel og reglene gitt til forebyggelse av slik handel.

Lovarbeidet tar utgangspunkt i et høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet. Høringsnotatet ble oversendt Finansdepartementet som vedlegg til brev 21. januar 2000 og sendt på høring ved departementets brev 21. februar 2000.

Det arbeides nå med sikte på å foreslå regler som er noe strammere og mer effektive å håndheve enn dagens regler. Blant annet tas det sikte på å fremme forslag som går ut på å forenkle skjønnskriterier.

Det vurderes også visse endringer som er ment å skjerpe aktørenes håndtering av kurssensitiv informasjon.

Jeg tar sikte på å fremme forslaget for Stortinget i løpet av vårsesjonen. For øvrig viser jeg til at departementet arbeider med forskrifter som må være på plass før den nye børsloven kan settes i kraft, herunder forskrift som omhandler markedsovervåkning. Formålet med den nye børsloven er å legge til rette for effektive, velordnede og tillitvekkende markeder for finansielle instrumenter. Finansdepartementet arbeider også med forslag til nærmere regulering av omsetning av finansielle varederivater.