Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:265 (2000-2001)
Innlevert: 07.03.2001
Sendt: 07.03.2001
Besvart: 15.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Nyhetsblikk i NRK2 den 5/3 og 6/3 d.å. har det vært presentert reportasjer som reiser spørsmål om skadelige virkninger ved bruk av mobiltelefon. Særlig har forskere ved Universitetet i Lund i Sverige utfra dyreforsøk presentert data som kan peke i retning av alvorlige nevrologiske virkninger ved bruk av mobiltelefon.
Hvordan vurderer statsråden disse opplysningene, og hva vil statsråden gjøre for å bringe klarhet i eventuelle skadevirkninger for folkehelsen ved mobiltelefonbruk?

Begrunnelse

Ulike internasjonale studier gir ulike svar på bruk av mobiltelefon. I England er det innført advarsel ved bruk, særlig rettet mot barn og unge. Det synes å foreligge behov for en samlet gjennomgang av de data som eksisterer, slik at man på norsk hold kan gi kvalifiserte råd til befolkningen om bruk av mobiltelefon, utfra den samlede fagkunnskapen som foreligger på området i øyeblikket. Dette er undertegnedes formål med å reise problemstillingen.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Spørsmålsstillingen om biologiske og helsemessige effekter av ikke-ioniserende stråling, herunder radiofrekvente elektromagnetiske felt, har vært tema for omfattende internasjonal forskning i mange tiår. Det ble i 1977 opprettet en internasjonal komité, ICNIRP (International Committee on Non-ionizing Radiation), hvis formål er på vitenskapelig grunnlag, å vurdere forskningsresultater på dette feltet. ICNIRP sammenstiller sine vurderinger og gir råd og veiledning som kan benyttes av nasjonale strålevern-myndigheter som grunnlag for nasjonal forvaltning. Anbefalingene fra ICNIRP tillegges betydelig vekt i de fleste land, og har bidratt til at strålevernforvaltning av ikke-ioniserende stråling har blitt aktualisert.

I Norge ivaretas den faglige forvaltning av Statens strålevern, og de vektlegger anbefalingene fra ICNIRP. I faktainformasjon som WHO ga ut i juni 2000 fremgår at ingen av de undersøkelser som da nylig forelå, konkluderte med at mobiltelefoner eller basestasjoner medførte noen negativ innvirkning på helsen, men at det trengs forskning. Statens strålevern deltar, sammen med en rekke andre land, i et stort nylig oppstartet internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO vedrørende mobiltelefonbruk og mulige helseskader. Det er også norsk deltakelse i europeiske og internasjonale standardiseringsorganisasjoner, (CENELEC og IEC), som setter sikkerhetskrav bl.a. til mobiltelefoner. Standardiseringsorganisasjonene legger sikkerhetskravene fra ICNIRP til grunn, når de skal utvikle produktstandarder.

Strålevernet har videre utarbeidet informasjonsmateriell som omhandler eventuelle helseeffekter ved bruk av mobiltelefoner og stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni, "Strålevern Hefte 22: Elektromagnetiske felt og helse" ble utgitt i mai 2000 og oppdatert til kunnskapsnivået da.

Statens strålevern vil fortsette å følge med i den internasjonale utviklingen både mht ny kunnskap om effekter og forvaltning. Videre vil Strålevernet fortløpende vurdere behov for oppdatering av informasjonsmateriellet og eventuelle andre forvaltningsmessige tiltak.